نویسنده = ������������������ ����������
بررسی عوامل و خطرات موجود در اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) تبریز

دوره 58، شماره 6، مرداد و شهریور 1394، صفحه 302-309

محبوب پورآقایی؛ جعفرصادق تبریزی؛ سعید اصلان آبادی؛ پیمان محرم زاده؛ رویا قیامی؛ نوید علم دوست