نویسنده = ������������ ������ ��������
بررسی تأثیر داروهای کاربامازپین و اُکسکاربازپین بر وزوزگوش مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن - دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دوره 55، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 46-51

هوشنگ گرامی؛ شادمان نعمتی؛ عالیا صابری؛ سید ابراهیم نقوی؛ احسان کاظم نژاد؛ علی اکبر صادقی؛ مرجان گرامی سرشت