نویسنده = ���������� ���������� ������������ ������
شناسایی مولکولی فسفولیپاز B3 به عنوان عامل موثر در بیماری زایی آسپرژیلوس فومیگاتوس

دوره 53، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 199-205

عبدالحسن کاظمی؛ جفری رابسون؛ دیوید دنینگ؛ علی زارعی محمود آبادی؛ عباسعلی جعفری