نویسنده = ������������ ����������
بررسی مقایسه ای سطح سرمی روی در کودکان مبتلا به آسم و گروه کنترل

دوره 53، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 240-244

فاطمه بهمنش؛ عبداله بنی هاشم؛ سیمین هیرادفر؛ الهام انصاری


گزارش یک مورد نقص چسبندگی لکوسیتی

دوره 51، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 243-246

فاطمه بهمنش؛ عبدا... بنی هاشم