نویسنده = �������������� �������� ��������
ارزیابی تأثیر تزریق وراپامیل داخل ضایعه در بیماری پیرونی

دوره 53، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 84-89

محمد مهدی رحمانی؛ رحیم تقوی؛ محمد رضا دارابی؛ رضا عباسیون