نویسنده = �������� �������� ������ ��������
بررسی اتومایکوزیس در آذربایجان شرقی

دوره 52، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 233-238

عبدالحسن کاظمی؛ محمد نژاد کاظم؛ قدرت محمدی؛ میر رحیم سیاح ملی؛ صمد غیاثی؛ مسعود نادرپور؛ عباسعلی جعفری؛ پونه پاشاپور؛ غزاله داورنیا؛ مهدی ممی زاده؛ نجیبه اکبری راهنمای؛ ایران نوع خواهی