نویسنده = ������������ ��������������
مقایسه سطح سرمی سرب در مردان وابسته به مواد مخدر خوراکی با گروه سالم

دوره 52، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 129-132

حسین صالحی؛ احمدرضا صیادی؛ رقیه زارع؛ نرگس سلطانپور؛ آیدین حسین پور