نویسنده = مهناز بنی هاشمی
گزارش یک مورد سندرم Goltz همراه با فقدان فیبول

دوره 52، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 119-122

مهناز بنی هاشمی؛ محمد جواد یزدان پناه؛ فخرالزمان پزشک پور


بررسی علل هیرسوتیسم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان 1382 - 80

دوره 50، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 287-290

مهناز بنی هاشمی؛ سرورالزمان فامیلی؛ یلدا ناهیدی