نویسنده = ������������ �������������������� ������
بررسی تاثیر استفاده از پلاسمافرزیس بر بیماری ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک پورپورا (TTP)

دوره 52، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 13-18

محمد فرات یزدی؛ حسین نظمیه؛ علی دهقانی احمدآبادی؛ اردشیر پوردهموبد