نویسنده = ������ ���������� �������� ����������
بررسی میزان مس و روی سرم در بیماران مبتلا به صرع

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 103-108

حبیب اله نعمتی کریموی؛ موسی الرضا حاج زاده؛ زهرا داعی