نویسنده = ������������ ��������
آلودگی قارچی آردهای موجود در نانوایی های شهر تبریز

دوره 50، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 411-418

عبدالحسن کاظمی؛ سید ولی رضویه؛ آرزو رضازاده؛ لاله پیرزه؛ مریم حسینی؛ مرتضی واحد جباری؛ سید جمال قائم مقامی؛ عباسعلی جعفری