نویسنده = �������������������� ��������
مکانیزمهای تاثیر سم بوتولینم بر کاهش اسپاستی سیتی در بیماران همی پلژیک

دوره 50، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 301-308

مانیا شیخ؛ حسین اصغر حسینی؛ رویا ابوالفضلی؛ نورالدین نخستین انصاری