نویسنده = ���������� ������������ ������������
اثرات داروهای ضد قارچی متداول در نمونه های بالینی انواع مختلف کاندیدا آلبیکنس

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 89-94

محمد جواد نجف زاده؛ مهربان فلاحتی؛ لامع اخلاقی؛ کامران پوشنگ باقری