نویسنده = ������������������ ��������
فراوانی عوامل‌خطر بیماری آترواسکلروز قلبی و عروقی داوران فوتبال ایران

دوره 59، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 188-195

علی مظاهری ‌نژاد؛ هومن انگورانی؛ زینب تمنایی؛ حسین مهدوی‌پارسا