نویسنده = ������ ������������ ��������������
بررسی توزیع جغرافیایی موارد مسمومیت مراجعه کننده به اورژانس مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) مشهد

دوره 59، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 171-178

محمدتقی شاکری؛ رضا افشاری؛ حسین آقاجانی؛ ابراهیم دین محمدی؛ علی هادیانفر