نویسنده = محمد تقی پیوندی
ترومبوز وریدهای عمقی اندام تحتانی در بیمارانی با شکستگی هیپ و لگن

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 25-28

محمد تقی پیوندی؛ علی فیضی؛ ابراهیم قیم حسنخانی؛ سارا عامل فرزاد؛ سعید قربانی


بررسی پیامد درمان جراحی شکستگی گردن ران کودکان

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 205-210

محمد تقی پیوندی؛ محمد رحیمی