نویسنده = ���������� ������������ ������������
شیوع عوارض در تجویز شیمی درمانی سرطان کولورکتال

دوره 57، شماره 7، آذر و دی 1393، صفحه 822-828

محبوبه صادقی ایوری؛ امیر آل داوود؛ رهام سالک