نویسنده = ���������������� ������������ ����������
بررسی عوامل موثر بر کنسلی‌های اعمال جراحی الکتیو در بیمارستان شهید عارفیان ارومیه

دوره 60، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 567-579

مرتضی قدرتی تیمورلو؛ عذرا علیزاده؛ حمیدرضا ایزدبخش؛ امیدعلی یادگاری؛ مصطفی جهانگشای رضائی