نویسنده = سجاد سحاب نگاه
مسیرهای پیام رسانی ملکولی دخیل در صرع گیجگاهی

دوره 61، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 1143-1153

پرستو مرتضی زاده؛ علی جهان بازی؛ مریم برهانی حقیقی؛ سجاد سحاب نگاه


نقش باالقوه نورون زایی در درمان آلزایمر

دوره 60، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 549-566

فرزین ناصری؛ امیرمحمد احمدزاده؛ سجاد سحاب نگاه