نویسنده = ���������� �������� ��������
مقایسه پاسخ های حاد و مزمن فشار خون، PWV و ABI به دو پروتکل متفاوت تمرین تناوبی

دوره 60، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 539-548

ندا آقایی بهمن بگلو؛ خسرو ابراهیم؛ سجاد احمدی زاد؛ مجید ملکی؛ اکبر نیک پژوه