کلیدواژه‌ها = میوزیت انکلوزیون بادی
بررسی بیماران مبتلا به میوپاتی های التهابی

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 109-114

محمد مهدی اعتمادی؛ رضا صدر نبوی؛ پیام ساسان نژاد؛ محمد تقی فرزاد فرد