کلیدواژه‌ها = بقا
تأثیر استفاده از آلوگرافت پوستی بر بقای بیماران سوختگی ماژور

دوره 60، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 433-440

سید حسن طاووسی؛ علی احمدآبادی؛ مجید خادم رضاییان؛ علیرضا رضاپناه؛ مریم رشچی؛ مریم احمدی حسینی؛ زهرا آهنجان


میزان بقای بیماران با آنفارکتوس حاد میوکارد و عوامل موثر بر آن

دوره 57، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 636-646

احسان موسی فرخانی؛ محمد رضا بانشی؛ فرزانه ذوالعلی