اثربخشی آموزش خود کنترلی اسلامی بر کیفیت زندگی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان بیرجند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

مقدمه
 انسان موجودی متفکر است که نه به دلیل حوادثی که برایش اتفاق می‎افتد، بلکه به دلیل نحوه و نوع نگرش نسبت به قضایا، مسایل، مشکلات و حوادثی که با آنها روبرو می‎شود سلامت جسمانی و روانی خود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش خودکنترلی اسلامی بر کیفیت زندگی دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان بیرجند بود.
روش کار
 روش‌انجام پژوهش به صورت نیمه‌ آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه با دوره سه ماهه پیگیری همراه با گروه کنترل است. جامعه پژوهش دانش‌آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان بیرجند می‌باشد با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، دبیرستان شهید بهشتی بیرجند انتخاب شد، از بین دانش‌آموزان 120 نفر که از نظر نمره کیفیت زندگی در سطح متوسط و ضعیف قرار داشتند انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش(60نفر) و کنترل(60نفر) قرار گرفتند. بسته آموزشی محقق‌ساخته که به تایید 5 نفر از متخصصان، 5 نفر از معلمان رسید در 8 جلسه آموزشی در طول مدت2 ماه  به گروه آزمایش آموزش داده شد. جهت سنجش میزان تاثیرگذاری بسته آموزشی خودکنترلی اسلامی بر کیفیت زندگی، پیش آزمون و پس آزمون همراه با دوره سه ماهه پیگری از دو گروه آزمایش و کنترل گرفته شد. ابزار سنجش متغیر کیفیت زندگی پرسشنامه کیفیت زندگیSF-12 بود(1).
نتایج
 نتایج نشان داد آموزش خود کنترلی اسلامی به گروه آزمایش توانسته تاثیر معنی­داری در کیفیت زندگی دانش‌آموزان پسر متوسطه دوم دبیرستان شهیدبهشتی بیرجند نسبت به گروه کنترل ایجاد نماید.
نتیجه گیری
 باتوجه به آنکه کیفیت زندگی افراد بر طبق نظریات برگرفته از کارآیی و کنترل هیجانات است و از آنجا که خود کنترلی نیز بر کارآیی و کنترل هیجانات افراد تاثیر گذار است و همچنین براساس مطالعات پیشین که همراستا با یافته‌های بدست آمده از این پژوهش می‌باشد نتیجه گرفته می‌شود آموزش خودکنترلی اسلامی بر کیفیت زندگی دانش‌آموزان تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of self-control on the quality of life of male students Secondary school in Birjand

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Zangoie Dovom 1
  • Mohammad Hasan Ghanifar 2
1 M.Sc., Clinical Psychology, Islamic Azad Univer-sity, Birjand Branch
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Birjand Branch
چکیده [English]

Abstract
a human being is a thinker who is affected his or her physical and mental health , not because of events that happening to him, but because of the way and king of attitude to the cases , problems and events that face. self-control is one of the dominant points of personality that is effective on the people's  physical and mental health, or better to say it effects the quality of life ,therefore the purpose of this study was to investigate the effect of Islamic self-control on the students' quality of life(Shahid Beheshti school in Birjand) taken from the following 5 steps: 1.promissing:targeting 2.observation:protection 3.calculation:estimation 4.accusation: self-encouraging and self-punishing 5.caution:foresight.
the research method is pre-test and post-test types of semi-experimantal with a three-month follow-up period with the control group.the population of the study is secondary school boy students in Birjand.Shahid Beheshti highschool of Birjand was selected using available sampling method. Among the students 120 of them who were in the middle and low level of quality of life score were selected and randomly assinned to the experimental group (60) and control group(60).The educational package of the research which was approved by 5 specialist and 5 teachers , was taught to the experimental in 8 training sessions during 2 months . to test the effect of Islamic self-control education package on quality of life, pre-test and post-test with three-months follow-up period were taken from  experimental and control groups. the measurement tool for variable quality of life was the SF-12 quality of life  questionnare (Montazeri et al :2009).the results showed that Islamic seif-control education in the experimental group had a significant effect on the quality of life of secondary school students in Shahid Beheshti highschool in Birjand compared to the control group.since people's quality of life is based on the idea derived from the effectiveness and control of emotions and since self-control also influences the proficiency and control of emotions of people and also based on previous studies with the finding of this research , we can say that self-control affects the quality of life of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic self-control
  • Quality of life
  • Secondary school students in Birjand
References
1-      Montazeri A, Gashtasbi A, Vahdaninea M. The QLI and SF-36 quality of life questionnaire and Vaux social. Payesh 2006; 5:49-56.
2-      Riahi V, Ahmadi A, Alizadeh H, Ghadermarzi Z. Survey attitudes of council members' of rural relative to the preference quality of life in rural areas (case study: Villages of Dehgolan County). J Res Rural Plann 2014; 3:55-64.
3-       Bateni P, Abolghasemi A, Dehkordi MA, Hormozi M. The effect of emotion-regulation skills training on quality of life increase among female anxious school students in Ardabil. Int J Behav Sci 2014; 8:21-7.
4-       Wang C, Li H, Li L, Xu D, Kane RL, Meng Q. Health literacy and ethnic disparities in health-related quality of life among rural womens: results from a Chinese poor minority area. Health Qual Life Outcomes 2013; 11:153.
5-       Rastgoo F, Babakhani N. The relationship between emotional self-regulation and quality of life in twin adolescents and young adults. J Fundamentals Mental Health 2016; 18:465-70.
6-       Alizadeh H. A theoretical explanation on attention deficit/hyperactivity disorder: behavioral inhibition model and nature of self-control. J Except Children 2005; 5:323-48.
7-       Ghaderi M. Self-control of the child. Way Educ 2010; 5:78-116.
8-       Alvani SM. Public management. Tehran: Nashrati Publications; 2009.
9-       Thomas AP. Self-control. Lowe T, Machin JL, editors. New perspectives in management control. New York: Macmillan Publishers Ltd; 2002. P. 178-90.
10-   Mahdavikani M. Practical ethics. 2nd ed. Qom: Jamkaran Mosque; 2006.
11-   Kajbaf MB, Oreyzi SS, Khodabakhshi M. Standardization, reliability, and validity of optimism scale in esfahan and a survey of relationship between optimism, selfmastery, and depression. Quart J Psychol Stud 2006; 2:51-68.
12-   Yaghobi A, Jahan F, Kordnoghabi R, Rashid K. Effectiveness of Goal Setting training on achievement goals and achievement motivation. Sci J Manag Syst 2016; 3:91-105.
13-   Naraghi A. Merajoo al-sadat. 4th ed. Qom: Hatef Publications; 2012.
14-   Cassady JC. The impact of cognitive test anxiety on text comprehension and recall in the absence of salient evaluative pressure. Appl Cognit Psychol 2004; 18:311-25.
15-   Garnefski N, Kraaij V. Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: a comparative study of five specific samples. Personal Individ Differ 2006; 40:1659-69.
16-   Aydin YC, Emmioglu E. High school students’ emotions and emotional regulation during test taking. Ankara, Turkey: Department of Educational Sciences Middle East Technical University; 2009.
17-   Hart A, Blincow D, Thomas H. Resilient therapy: strategic therapeutic engagement with children in Crisis. Child Care Pract 2008; 14:131-45.
18-   Nikmanesh Z, Kazemi Y, Khosravi M. Role of feeling of loneliness and emotion regulation difficulty on drug abuse. J Community Health Res 2015; 4:55-64.
19-   Gross JJ. Emotion regulation: affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology 2002; 39:281-91.
20-   Ware Jr J E, Kosinski M, Keller SD. A 12-Item Short-Form Health Survey: construction of scales and preliminary tests of reliability and validity. Med Care 1996; 34:220-33.