بررسی سلامت روان و تاب آوری روانشناختی در والدین دانش آموزان اتیسم، نابینا و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشدروان شناسی عمومی

2 دکترای روان شناسی وآموزش کودکان استثنایی، عضوهیات علمی تمام وقت گروه روان شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد فسا

چکیده

مقدمه
این مطالعه به منظور  مقایسه سلامت روان و تاب آوری روانشناختی والدین دانش آموزان اتیسم، نابینا و عادی انجام شد.
روش کار
 پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش از نوع علی-مقایسهای می‎باشد. جامعه آماری شامل کلیه والدین 25 تا 45 ساله دانش آموزان اتیسم دبستان مهرجو، والدین دانش آموزان نابینای مراجعه کننده به دبستان امید کودکان استثنایی و والدین دانش آموزان عادی دبستان دخترانه پژوهشگران علم و دانش شهر بندرعباس به تعداد 120 نفر می‎باشند که برای هر گروه، تعداد 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. روش نمونه گیری به صورت در دسترس وغیر تصادفی می‎باشد. به منظور گردآوری داده‎ها ‎از پرسشنامه‎های ‎سلامت روان گلدبرگ و هیلر(28-GHQ) و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) استفاده شد.
نتایج
 نتایج نشان دادکه بین سلامت روان والدین دانش آموزان اتیسم، نابینا و عادی تفاوت معنی داری وجود ندارد و همچنین بین تاب آوری روانشناختی والدین دانش آموزان نابینا و عادی تفاوت معنی داری وجود ندارد. اما بین تاب آوری روانشناختی والدین دانش آموزان اتیسم با والدین دانش آموزان عادی و والدین دانش آموزان نابینا با والدین دانش آموزان عادی تفاوت معنادار وجود دارد. بین تاب آوری روانشناختی پدران دانش آموزان اتیسم و مادران آنها در شهر بندرعباس تفاوت معنی داری وجود دارد.
نتیجه گیری
 نتایج نشان داد که بین متغیر سلامت روان در هر 3 گروه تفاوت معنی داری یافت نشد ولی در متغیر تاب آوری  در بین 3 گروه تفاوت  قابل ملاحظهای وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mental health and psychological resiliency In parents of autistic, blind and normal student

نویسندگان [English]

  • Azam Rasuli 1
  • Jalal Kalantari 2
1 Master of Public Psychology
2 Ph.D. in Exceptional Child Psychology, Full-time Scientific Member, Department of Psychology, Azad Islamic University, Fasa
چکیده [English]

Abstract
Introduction: This study was designed to compare mental health and             psychological well-being of parents of blind, normal and normal autistic students done.    
Methods: The present study is based on the purpose of the applied type and based on the nature and method of causal comparison. The statistical population includes all 25 to 45 year-old parents of autistic Mehrjooschool students. Parents of blind students attending Omid school. Exceptional Children and Parents of Normal Elementary School Girls ..Pazhooheshgaranelmo danesh Bandar Abbas Township is 120 people For each group, 40 individuals were selected as sample. Sampling method is available as non random. To collect the data, Mental Helth Goldberg and Hiller's (28-GHQ) and Tabavari  Scale Conner and Davidson (CD-RISC) were used.
Results: The results showed no significant difference between mental health of parents of autistic, blind, and normal students. There is also no significant difference between the parents' psychological resilience of blind and normal students. But there is a significant difference between the psychological aesthetics of parents of autistic students with parents of   ordinary students and parents of blind students. There is a significant difference between the psychological aesthetics of fathers of autistic students and their mothers in Bandar Abbas city.
Conclusion: The results showed that there was no significant difference between the mental health variable in the three groups, but the resiliency variable was significantly different between the three groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Health
  • Resilience
  • Autism
  • Blind
Refrence
1-Milani Far, Behrooz. (1392). Psychology of Exceptional Children and Adolescents. Tehran: Qomes Publications.
2- Buckner, J.C., Mezzacappa, E., & Beardslee, WR (2011). Characteristics of resilient youths living in poverty: The role of self-regulatory processes.
3- Howe, D (2012). Disabled children, parent-child interaction and attachment. Journal of child and family social work, 11 (6), 116-128.
Kelin, A. (2006). Autism and asperger syndrome: an overview. Rev Bars Psiquiter, 28(1): 3-11.
4- Poladi Rayshiri, Ali and Golestaneh, Seyed Mousa (2010). Psychology of wit. Tehran, Generation Publishing
5-Koegel, R. L, & Koegel, L. K. (2013). Pivotal Response Treatments for Autism: Communication, Social, & Academic Development. Baltimore: H. Brookes.
6-Rafei, Talat (1391). Autism: Evaluation and Treatment (Second Edition). Tehran: Dangeh Publishing
7- Hosni, Mehdi (1396). Comparison of positive affection and mental health of parents of blind children with parents of deaf and adolescents. Master's thesis. Islamic Azad University of Buin Zahra Branch
8- Pilusa, N. E. (2011). The Impact of Mental Retardation on Family Functioning. In The Faculty of Humanities Department of Social Work University of Pretoria
9- Goodarzi, Sarah (1396). Comparison of Resilience, Flexibility and Life expectancy of parents with autistic children with children's parents. Master thesis. Islamic Azad university. Boroujerd Unit
10-Zende del Dell, Mitra. (1395). Comparison of Resilience and Beliefs of the Parents of the Blind with the Parents of Normal Children Second National Conference on Psychology and Related Sciences. Torbat Cup .10
11- Davar Panah, Ehsan (1395). Comparison of optimism and mental health of parents of children with autism compared to normal children's parents. Master's thesis. Semnan University.
12- Kaviani H, Mosavi A, Mohit A. Mosahebe va azmonhaye ravani.Tehran: Sana.1380
13-Sariya, K. M., Davidson, J. R. T (2005). Spirituality, resilience, and anger in survivors of violent trauma: A community survey. Journal of Traumatic Stress, 16 (15), 487-494.
14- Karimjozestani, Leila, Abedini, Mansour, Malekpour, Mokhtar, Sadeghi, Ahmad and Mainz Azad, Muslim. (1394). Comparison of Positive Psychological Components in Parents of Normal Children and Autism. Children's nursing, 5, 40-30.
15 Khakpour, Masoud; Mehrafarid, Masoomeh (2012). Comparison of Mental Disorders and Twisting / Ovi Parents with the First Normal and Extraordinary Children, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 4 (4) 571-583.
16- Chimay, Narges (1394). The relationship between the severity of autism in children with their mothers' hope and self esteem. Journal of Disability Study, 5 (11), 136-128.