بررسی میزان خشونت فیزیکی علیه زناندر منطقه رامشیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام- دانشگاه ادیان و مذاهب

2 استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

مقدمه
 مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان خشونت فیزیکی علیه زنان در منطقه رامشیر و رابطه آن با متغیرهای اعمال قدرت، حمایت اجتماعی، تحصیلات زنان، پایگاه اقتصادی، مردسالاری، تفاوت‌های فرهنگی ، سن و تحصیلات آنان انجام شده است.
روش کار
 نوع مطالعه توصیفی – تحلیلی به‌صورت پپیمایشی(کمی) و جامعه مورد مطالعه منطقه رامشیر است. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای‌بوده و از روش کوکران حجم نمونه 234 شده ولی در این مطالعه به علت افت احتمالی آزمودنی، تعداد 300 نفر زنان انتخاب گردید. جامعه آماری 800 نفر از زنانی بود که قربانی خشونت فیزیکی شده‌اند.گردآوری داده‌ها باروش پرسشنامه‌ای انجام گرفته و سوالات آن خودساخته است و در پی سنجش ‌واقعیت‌های عینی است که با تمرکز روی متغیرها و بدون ارزش‌گذاری و با استقلال زمینه‌ها، انجام ‌پذیرفته است.
نتایج
 این پژوهش نشان می‎دهد که بر روی 81% از آزمودنی‎ها خشونت فیزیکی وارد شده است و همچنین برای بررسی متغیرها و رابطه آن با خشونت فیزیکی علیه زنان نتایج بدست آمده به ترتیب عبارتند از : مردسالاری، اعمال قدرت، حمایت اجتماعی، تحصیلات زنان، پایگاه اقتصادی، تفاوت فرهنگی می‎باشد که برای اثبات یا رد این فرضیات از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده و با استفاده از تحلیل واریانس بررسی شده‌اند. نتایج یافته‌های پژوهش: (اعمال قدرت 952/0)، (مرد سالاری 965/0)، ( حمایت اجتماعی760/0)، (تحصیلات زنان 758/0)، ( پایگاه اقتصادی742/0)، ( تفاوت‌های فرهنگی 730/0) سطح معنی داری 000/0 است که با خطای 05/0 محاسبه شده است. البته روایی آن با روش محتوایی سازه و صوری تأیید و پایایی اندازه‌گیری، با فرمول آلفای کرونباخ (به اندازه 851/0) تأیید شده است.
نتیجه گیری
از آنجا که بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر، تعداد زیادی از زنان، خشونت فیزیکی بر اساس مردسالاری و اعمال قدرت مردان در خانواده بر آنها اعمال شده است لذا در این زمینه باید برای این زنان اقدامات مشاوره‌ای و حمایت اجتماعی به طور تخصصی از سوی مسئولین و دولت صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the Rate of Physical Violence against Women in Ramshir District

نویسندگان [English]

 • Leila alipour 1
 • Behrooz Haddadi 2
1 PHD Student in Women's Studies in Women's Rights in Islam - University of Religions and Relations
2 Assistant professor University of Religions and Relations
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the extent of physical violence against women in Ramshir region and its relationship with variables of power, social support, women's education, economic status, patriarchy, cultural and differences, and their age and education.
Methods: The type of descriptive-analytical study is survey (quantitative) and the study population is Ramshir region. Cluster sampling method was used and Cochran's sample size was 234 but in this study 300 women were selected due to probable drop in the sample. It is based on objective realities that focus on variables, without valuing and with contextual independence
Results: This study shows that 81% of the subjects have been subjected to physical violence and also to examine the variables and its relationship with physical violence against women. Economics is the cultural difference used to prove or disprove these assumptions using Pearson's correlation coefficient and analyzed using analysis of variance. Findings: (exercise of power 0.952) (0.965 patriarchy), (0.760 social support), (0.758 women's education), (0.742 economic base),), (0.730 cultural differences) and Significance level is 0.000 which is calculated with 0.05 error. However, its validity was confirmed by the structural and formal content method and the reliability of the measurement was confirmed by Cronbach's alpha (0.851).
Conclusion: Since, according to the results of the present study, a large number of women are subjected to physical violence by patriarchy and the exercise of male power in the family, so counseling and social support from the authorities and the government to these women are specifically recommended. This should be done.

کلیدواژه‌ها [English]

 • physical violence
 • Women
 • Family
 • Power
 • women's education
 • Social Support
 • economic base
 • patriarchy
 • cultural difference

Referencees

1. Ezazi S. Society Structure and Violence Against Women. Social Welfare 2005; 4 (14) :59-96

2. Kar M. Research on Violence Against Women in Iran: Women's Enlightenment and Studies 2003.

3.Lahsaee Zadeh A,Madani Y. Husbands' Attitude toward Violence Against Spouses Case Study of Shiraz City. Quarterly Journal of Women and Society 2010; 1(1): 1-24.

4. Niazy M, Afra H, Nezhadi A, Sakhaei A. A meta-analysis of the factors affecting violence against women. Women in Humanities and Cultural Studies Institute 2017:83-104.

5.Khorasan Journal of Domestic Violence and Hidden Angles ;2001.

6.Hojati Kermani Soodeh; Domestic Violence Against Women - A Social Perspective; Journal: Women's Rights, Bahman 2002; 12: 26-27.

7. Shekarbeigi A, Mostame R. A meta-analysis of studies on violence against women 2014;15(2):153-77.

8. Esfandabad S, Hasan Emamipour S. The prevalence of spouse abuse and its influencing factors. Women's Research 2003;1(4):28-95.

9. Walby S. Theorising Patriatchy: Oxford: Basil Blackwell 1990. 214.

10.Gelles, R. J. and M. A. Straus; Violence in the American family; Journal of Social Issues1978; 35(2):15-39.

11.Ghazanfari furquoiza ;Factors Influencing Violence Against Women in Lorestan Province; Lorestan University of Medical Sciences Quarterly 2010; 12(2),44: 5-11.

12. Marabi M. A Survey of Family Factors Affecting Violence Against Women in Kurdistan Province 2005;1:8.

13. Stickley A, Kislitsyna O, Timofeeva I, Vågerö D. Attitudes toward intimate partner violence against women in Moscow, Russia. Journal of Family Violence 2008;23(6):447-56.

14.Ghasemi Vahid ;Cronbach's alpha coefficient and its characteristics with emphasis on its applications in social studies; Journal of Humanities Research Isfahan University 2005; 2 .

15.Hemmati R.Factors Influencing Men's Violence Against Women (Case Study of Tehran Families). Social Welfare Quarterly 2004; 12: 122.

16. Mahdavi MS. Investigation of the structure of power distribution in the family. Women Studies 2003(2):9.

17. Tong ARWC. A Multivariate Path Model for Understanding Male Spousal Violence Against Women: A Canadian Study: University of Toronto 2003.

18. Maljo M. Sexual violence, a shared experience for women. Zenestan 2006. p. 15.

19. Javanmard B. Violence against women and its types in radiation forum Iranian Criminal Law in Support of Victimized Women.

20. Davoudi Mohajer F. Journalist and Women's Affairs Activist in Conversation with Iranian Feminist Forum 2004.