بررسی ارزش تشخیصی مقاطع بافتی منجمد در بیماران با پاتولوژی‌های پستان و تیروئید مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های آموزشی وابسته‌ی دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال 1390 تا 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

2 مرکز تحقیقات سرطان، پژوهشکده سلامت، دانشیار،گروه جراحی، بیمارستان شهید بهشتی بابل، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

3 گروه جراحی، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

4 مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری، پژوهشکده سلامت، گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

5 مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی، پژوهشکده سلامت، گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

6 کارشناس پژوهشی، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید‌بهشتی بابل، دانشگاه علوم پزشکی بابل.

چکیده

مقدمه
با توجه به اهمیت نتایج مقاطع منجمد بافتی در تصمیم درمانی، این مطالعه با هدف تعیین ارزش تشخیصی مقاطع بافتی منجمد منجمد در مقایسه با پاتولوژی قطعی در جهت میزان اعتمادپذیری به آن در تشخیص ضایعات پستان و تیروئید در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل حدفاصل سال‌های 1390 تا 1395 انجام شد.
روش کار
بیمارانی که بدلیل ندول تیروئید یا  توده پستان تحت نمونه برداری جهت تعیین نوع پاتولوژی با استفاده از روش مقاطع بافتی منجمد قرار گرفتند، وارد پژوهش شدند. اطلاعات دموگرافیک بیماران،  تشخیص مقطع بافتی منجمد و تشخیص پاتولوژی قطعی جمع‌آوری و مورد آنالیز قرار گرفت.
نتایج
ازمجموع 137 مورد ( 104 مورد تیرویید، 33 مورد پستان)، در تشخیص مقطع بافتی منجمد، 91 مورد‌(4/66‎%) از ضایعات خوش‌خیم و 46 مورد‌(6/33%) بدخیم گزارش شد که براساس پاتولوژی قطعی 52 مورد(38%) بدخیم و 85 مورد(62%) خوش‌خیم بودند. ارزش تشخیصی مقطع بافتی منجمد در تشخیص ضایعات بدخیم تیروئید با حساسیت 63%، ویژگی 99%، ارزش اخباری مثبت 92%، ارزش اخباری منفی 92% و دقت تشخیصی 3/92% تعیین گردید.در تمام موارد پستان نتیجه مقاطع منجمد بافتی با پاتولوژی دائمی یکسان بود لذا ارزش تشخیصی مقاطع منجمد بافتی در تشخیص ضایعات بدخیم پستان قابل محاسبه نمی‎باشد.
نتیجه­ گیری
با توجه به میزان بالای همخوانی فروزن سکشن با برش‌های دائمی ضایعات پستان و تیروئید می‌توان نتیجه گرفت که روش تشخیصی مقطع بافتی منجمد روشی دقیق و با ارزش تلقی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnostic value of frozen sections in patients with breast and thyroid pathologies in Hospitals of Babol University of medical sciences 2011 to 2016

نویسندگان [English]

 • Ramin Kafshgari 1
 • Novin Nikbakhsh 2
 • Askari Noorbaran 3
 • Mohammad Raanaei 4
 • Sepideh Siadati 5
 • Yasser Asghari 3
 • Sekineh Kamali Ahangar 6
 • Majid Kalbasi 3
 • Ali Zahedian 2
1 Student research Committee , Babol University Of Medical Sciences , Babol , I.R Iran.
2 Cancer Research Center, Health Research Institute, Department of Surgery, School of Medicine , Babol University of Medical, Babol, Iran.
3 General Surgeon, Babol University of Medical Sciences,Babol,Iran.
4 Infertility and Health Reproductive Research Center, Health Research Institute, Department of Pathology, School of Medicine , Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran.
5 Cellular and Molecular Biology Research Center, Health Research Institute, Department of Pathology, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran.
6 Clinical Research Development Center, Shahid Beheshti Hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: this study aimed to determine the diagnostic value of frozen tissue sections in comparison with definitive pathology in terms of its reliability in the diagnosis of breast and thyroid lesions in patients referring to educational hospitals of Babol University of Medical Sciences from 2011-2016.
Materials and Methods: all patients who underwent thyroidectomy or breast surgery due to a mass that frozen sections was performed were included. Patients demographic characteristics, frozen section diagnosis and Permanent pathology diagnoses were collected and analized.
Results: Of 137 cases(104 cases of thyroid and 33 cases of breast)  who required frozen section,totally, 91 cases (66.4%) were reported benign lesions and 46 cases (33.6%) were reported malignant. Also, based on a permanent diagnosis, 52 cases (38.0%) were malignant and 85 (62.0%) were benign.The diagnostic value of the frozen section in detecting malignant thyroid lesions was 63% sensitivity, specificity was 99%, the positive predictive value was 92%, negative predictive value was 92%, and diagnostic accuracy was 92.3%. In cases of breast, the result of frozen tissue sections is consistent with permanent pathology, therefore, the diagnostic value of frozen tissue sections in determining the malignant lesions of the breast can not be calculated.
Conclusion: Considering the high rate of consistency of frozen sections with permanent pathology in breast and thyroid lesions, it can be concluded that the frozen tissue section is considered as a precise and valuable method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Frozen section
 • Thyroid
 • Breast
 • Lesions
 • Diagnostic
 • Values