بررسی اثر کپسول گل مغربی بر کاهش درد پس از آپا ندکتومی-کارازمایی بالینی دوسوکور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت بهداشتی. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار.سبزوار.ایران

2 استادیار بیهوشی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

چکیده

زمینه وهدف:
درد ازجمله شکایت های مهم بیماربعداز عمل جراحی است. که می تواند به علت التهاب محل جراحی باشد. برای کاهش این درد می توان از ضد دردهای شیمیایی ویاضد دردهای گیاهی مانند گل مغربی استفاده کرد.گل مغربی دارای اثرات ضد التهاب؛ تصحیح کمبود اسید چرب ضروری omega-6؛ بهبود سنتز ایکوزانوئیدهای متسع کننده عروق ؛ تصحیح جریان خون اعصاب و... است، که می تواند در درمان درد ناشی از التهاب کمک کننده باشد.این مطالعه باهدف اثر کپسول گل مغربی بر کاهش التهاب ودرد پس از آپاندکتومی انجام شد.
مواد وروش ها:
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی دوسوکور با کد ثبت کارآزمایی بالینی IRCT2017092533202N3 بودکه روی80 بیمار با علامت درد محل عمل، پس از جراحی آپاندکتومی دربیمارستان امدادشهید بهشتی سبزوارانجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه 40 نفری تقسیم شدند. گروه مداخله پس ازهوشیاری کامل و شروع درد یک کپسول گل مغربی وگروه شاهد یک کپسول پلاسبو هر 30 دقیقه تا 3 بار دریافت می کردند وسپس علایم با استفاده از مقیاس دیداری درد و پرسشنامه درد مک گیل، مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که استفاده از گل مغربی باعث کاهش درد پس از جراحی می شود p<0/000).)
نتیجه گیری: با توجه به اثرضدالتهاب و ضددرد گل مغربی استفاده از این داروی گیاهی به جای مسکن های غیر استروییدی که عوارض گوارشی دارند در درمان درد پس از جراحی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison effect of evening primrose capsules to reduce pain after apandectomy- double-blind clinical trial

نویسندگان [English]

  • atefeh asadi 1
  • mohammd nematshahi 2
1 Health Department. Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzour, Iran
2 Assistant Professor of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Background and objective: Pain is one of the most important postoperative complaints of patients, which can be caused by the inflammation of the surgical site. Chemical and herbal (e.g. evening primrose) analgesics can be used to mitigate the pain. Evening primrose has such properties as anti-inflammatory impact, amendment of deficient essential omega-6 fatty acids, improved synthesis of vasodilator eicosanoids, enhancement of blood flow in the nerves, etc., which can also be useful in the treatment of inflammation-induced pain. This study was conducted to investigate the impact of evening primrose on the reduction of post-appendectomy inflammation and pain.
Materials and methods: This study was a double-blind clinical trial performed on 80 patients with pain at the surgical site after appendectomy at the Shahid Beheshti Emdad Hospital in Sabzevar. Patients were randomly divided into two groups of 40 individuals. Following full recovery and onset of pain, each of the intervention and control groups received one evening primrose and placebo capsules, respectively, 3 times every 30 min. The symptoms were then assessed using a visual pain scale and the McGill pain questionnaire.
Results: The results of this study showed that the use of evening primrose capsule could reduce the examined postoperative pain (p < 0.000).
Conclusion: Considering the anti-inflammatory and analgesic effects of evening primrose capsule, the use of this herbal drug is recommended for the treatment of postoperative pain instead of using non-steroidal analgesics with digestive complications.
Keywords: Evening primrose, pain, placebo.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evening primrose
  • pain
  • placebo