شناسایی عوامل موثر بر الگوی حکمرانی تربیتی مناسب در نظام آموزشی با استفاده از نظریه سه شاخگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار ، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت ،دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران.

4 استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

مقدمه
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر حکمرانی تربیتی مناسب در نظام آموزشی با استفاده از نظریه سه شاخگی طراحی و اجرا گردید.
روش کار
پژوهش حاضر از نوع، توصیفی-تحلیلی می­باشد که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل صاحب‌نظران و مدیران ستادی آموزش و پرورش کشور ایران بودند. بر اساس انتخاب هدفمند، تعداد 20 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند.  ابزار تحقیق پرسشنامه­ای محقق­ساخته با 44 سوال که شامل 44 عوامل موثر بر حکمرانی تربیتی مناسب در نظام آموزشی بود به منظور شناسایی این عوامل از مصاحبه­های نیمه ساختارمند استفاده گردید. در پژوهش حاضر، بـه منظـور طراحـی چـارچوب مفهـومی تحقیق از نظریه سه شاخگی کمک گرفته شد. به منظور رتبه بندی عوامل از روش الکتره استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق با استفاده از نرم افزار الکتره اسلور  انجام گردید.
نتایج
با توجه به یافته­های روش الکتره مشخص گردیده که ارتقا نقش بخش خصوصی به‌عنوان عامل تولید در تقویت رشد با چیرگی 43، تقویت مشارکت مردمی به منظور تاثیرگذاری بر سیاست گذاری با چیرگی 41 و  فعال ساختن جامعه مدنی (از طریق اطلاعات، مشاوره و مشارکت) با چیرگی 37 عامل­های مهم اول تا سوم مشخص گردیدند.
نتیجه گیری  
همچنین نتایج این آزمون نشان داد که  افزایش سطح رضایت افراد استفاده کننده از خدمات آموزشی، ارتقای مدیریت دانش و منابع و مدیریت انتظارات اولیا در نظام آموزشی با چیرگی صفر کم اهمیت­ترین عوامل موثر بر حکمرانی تربیتی مناسب در نظام آموزشی  مشخص گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of effective factors on good educational governance in educational system using three-branch theory

نویسندگان [English]

  • Reza Maniei 1
  • Nader Soleimani 2
  • Naser Abbaszade 3
  • Seyed Mosa Tabatabaee 4
1 Ph.D. Student, Department of Educational Administration, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
2 Associate Professor, Department of Educational Administration, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran. drnasoleimani@yahoo.com (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Management, Imam Ali University, Tehran, Iran.
4 Assisstant professor, Departmant of cognitive scienses, faculty of psychology and education sciences, Semnan university, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The present study was designed and implemented with the aim of identifying and ranking the effective factors on good educational governance in the educational system using the three-branch theory.
Materials & Methods: The present study is a descriptive analytical study that was conducted field experiment. The statistical population of this study consisted of experts and educators of Iran's education system. Based on targeted selection, 20 people were identified as the sample of the study. The research instrument was a researcher-made questionnaire with 44 questions that included 44 effective factors on good educational governance in the educational system. In order to identify these factors, semi-structured interviews were used. In the present study, in order to design the conceptual framework of the research, three-branch theory was used. Electricity method was used to rank the factors. All data analysis process was performed using the Sulur Electric Software.
Results: With regard to the results of the method of electricity, it has been determined that the promotion of the role of the private sector as a factor in generating growth with overarching 43, strengthening popular participation in order to influence policy making with overlay 41 and activating civil society (through information, consultation and participation) Over 37 important factors from the first to third were identified.
Conclusion: The results of this test showed that increasing the level of satisfaction of people using educational services, improving knowledge management and resources and managing the expectations of parents in educational system with zero overlay were the least important factors affecting good educational governance in educational system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • good educational governance
  • educational system
  • three-branch theory