نقش میانجی گری هوش هیجانی در ارتباط بین سبک زندگی با کیفیت زندگی کاری معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه مازندران و دانشگاه های تربت حیدریه

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد کاشمر

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی‎گری هوش هیجانی در ارتباط بین سبک زندگی با کیفیت زندگی کاری است.
روش کار: روش تحقیق توصیفی از نوع کاربردی و همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان تربت حیدریه در سال 1397 برابر با 550 نفر بودندکه 300 نفر به عنوان نمونه آماری  به روش غیر تصادفی و در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‎ها در این پژوهش سه پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، سبک زندگی میلر (2001) و هوش هیجانی شات و همکاران (1998) می‎باشد. داده‎ها با استفاده از نرم افزار آموس مود تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
نتایج: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‎ها نشان داد سبک زندگی با کیفیت زندگی کاری معلمان مقطع ابتدایی شهرستان تربت حیدریه رابطه مثبت و معنادار دارد. سبک زندگی با هوش هیجانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان تربت حیدریه رابطه مثبت و معنادار دارد. هوش هیجانی با کیفیت زندگی کاری معلمان مقطع ابتدایی شهرستان تربت حیدریه رابطه مثبت و معنادار  دارد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که هوش هیجانی تاثیر سبک زندگی بر کیفیت زندگی کاری معلمان مقطع ابتدایی شهرستان تربت حیدریه را میانجی گری جزئی می‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Emotional Intelligence in the Relationship between Life Style and Quality of Teacher Working Life

نویسندگان [English]

  • Seyed Abolghasem Seyedan 1
  • Hamideh Khoshandeh 2
1 Lecturer of Mazandaran University and Torbat Heydariyeh Universities
2 Master of Clinical Psychology, Kashmar Branch, Azad University
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of the present study was to investigate the mediating role of emotional intelligence in the relationship between lifestyle and quality of work life.
Methods: This was a descriptive-correlational research. The statistical population of the study was 550 female teachers of elementary school in Torbat Heydariyeh city in 1397, 300 of whom were selected by non-random sampling method. Data were collected using three standard questionnaires: Walton Work Quality of Life (1973), Miller Lifestyle (2001), and Shot et al. (1998) Emotional Intelligence Questionnaire. it placed .
Results: The results of data analysis showed that there is a positive and significant relationship between the lifestyle and quality of work life of primary school teachers in Torbat Heydariyeh. Life style has positive and significant relationship with emotional intelligence of elementary school teachers in Torbat Heydariyeh. Emotional Intelligence has a positive and significant relationship with quality of work life of primary school teachers in Torbat Heydariyeh
Conclusion: The results of this study showed that emotional intelligence mediates the effect of lifestyle on the quality of work life of elementary school teachers in Torbat Heydariyeh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • Quality of Work Life
  • Emotional Intelligence