مقایسه کیفیت زندگی ، اعتماد به نفس و سلامت عمومی در جانبازان ورزشکار و غیرورزشکار

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی، خوی، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی، خوی، ایران

چکیده

مقدمه
تغییر و تحولات جهانی در مقوله­های زندگی معاصر، تربیت­بدنی و ورزش را از ضروریاتی ساخته که دوری از آن اجتناب­ناپذیر به نظر می­رسد. هدف از این پژوهش مقایسه کیفیت زندگی، اعتماد به نفس و سلامت عمومی درجانبازان ورزشکار و غیر ورزشکار بود.
روش کار
روش تحقیق حاضر توصیفی و ازنوع پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه جانبازان شهر خوی می­باشند که طبق آمار بدست آمده از بنیاد جانبازان شهرستان خوی،  95 نفر از جانبازان ورزشکار انفرادی، 95نفر جانباز ورزشکار عضو تیم­های ورزشی و 95 نفر از جانبازان غیر ورزشکار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه ویژگی­های دموگرافیک، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 26 سوالی، پرسشنامه استاندارد اعتماد به نفس آیزنک 30 سوالی، پرسشنامه سلامت عمومی  (GHQ )  گلدبرگ 28 سوالی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تکنیک آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون تحلیل واریانس در اندازه­های تکراری وآزمون تعقیبی توکی) استفاده گردید.
نتایج
یافته­های حاصل از تحقیق نشان می­دهد کیفیت زندگی جانبازان ورزشکار انفرادی و گروهی نسبت به غیرورزشکار در شرایط بهتری قرار داشت و بین جانبازان ورزشکار انفرادی و گروهی تفاوت معناداری مشاهده نشد. سلامت عمومی هم در جانبازان ورزشکار انفرادی و گروهی بهتر از جانبازان غیر ورزشکار  بود. اعتماد به نفس جانبازان ورزشکار  انفرادی و گروهی از جانبازان غیر ورزشکار بهتر بود.
نتیجه گیری  
با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می­رسد یکی از بهترین راهکارهای ارتقای کیفیت زندگی، اعتماد به نفس و سلامت عمومی این افراد انجام فعالیت بدنی و ورزش می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of quality of life, Self Confidence and public health in athlete, non-athlete veterans

نویسندگان [English]

  • Seyed Jabar Hosseini 1
  • Mohammad Nasiri 2
1 Master of Sport Management, Islamic Azad University, Khoy Branch, Khoy, Iran.
2 Assistant Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Khoy Branch, Khoy, Iran. (Corresponding author)
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The global changes in the categories of contemporary life have made physical education and sport a necessity that is far from inevitable.The purpose of this study was to Comparison of quality of life, Self Confidence and public health in athletes and non-athlete veterans. The research method is descriptive and survey type.
Materials & Methods: The statistical population of this study includes all veterans of Khoy city. According to statistics obtained from veterans of Khoy city, 95 individual athletes’ veterans, 95 athletes’ veterans are members of sports teams and 95 non-athletes veterans were selected as statistical sample. Demographic characteristics, World Health Organization Quality of Life Questionnaire 26 questions, Eysenck Standard Confidence Questionnaire 30 questions, Goldberg General Health Questionnaire (GHQ) 28 questions were used for data collection.. Descriptive and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test and analysis of variance in repeated measures and Tukey post hoc test) were used for data analysis.
Results: Findings of the study showed that the quality of life of individual and team athlete veterans was better than non-athlete veterans and there was no significant difference between individual and group athlete veterans. Public health was also better in individual and team athletes than non-athletes. The confidence of individual athlete veterans and a group of non-athlete veterans was better.
Conclusion: According to the results of this study, it seems that one of the best strategies to improve the quality of life, Self Confidence and Public health of these people is physical activity and exercise.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • athlete veterans
  • non-athlete veterans
  • Quality of life
  • self confidence
  • Public health