مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی گاتمن و واقعیت درمانی بر طلاق عاطفی، الگوهای ارتباطی و تحمل پریشانی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه3 شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مشاوره.واحد رودهن.دانشگاه آزاد اسلامی.رودهن.ایران.

2 استادیار گروه مشاوره.دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، واحد رودهن. دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.(نویسنده مسؤل)

3 استادیار گروه مشاوره.دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، واحد رودهن. دانشگاه آزاد اسلامی.رودهن.ایران.

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی گاتمن و واقعیت درمانی بر طلاق عاطفی، الگوهای ارتباطی و تحمل پریشانی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره منطقه سه تهران صورت گرفته است.
روش کار: این پژوهش شبه آزمایشی و به‌صورت پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره منطقه سه تهران در سال 1397 تشکیل می‌دادند که تعداد 72 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین گردید. ازاین‌بین 24 نفر در گروه آزمایش اول(زوج‌درمانی  گاتمن)، 24 نفر در گروه آزمایش دوم(واقعیت درمانی) و 24 نفر در گروه کنترل  با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در گروه‌ها گمارش شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل  طلاق عاطفی، الگوهای ارتباطی و تحمل پریشانی بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون کوواریانس چندمتغیری استفاده شد.
نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد بین گروه‌های زوج‌درمانی  گاتمن و واقعیت درمانی بر طلاق عاطفی، الگوهای ارتباطی و تحمل پریشانی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره منطقه سه تهران تفاوت معنی‌داری وجود ندارد ولی هر دو درمان به‌تنهایی بر طلاق عاطفی، الگوهای ارتباطی و تحمل پریشانی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره منطقه سه تهران مؤثر بودند.
نتیجه گیری: بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده، می‌توان نتیجه گرفت زوج‌درمانی  گاتمن و واقعیت درمانی بر طلاق عاطفی، الگوهای ارتباطی و تحمل پریشانی در زنان مؤثر است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of Gottman's Couple Therapy and Reality Therapy on Emotional Divorce, Communication Patterns and Distress Tolerance in women referring to counseling centers in District 3 of Tehran

نویسندگان [English]

  • Mahbin soleiman borujerdi 1
  • Farideh Dokanehei Fard 2
  • Simindokht Rezakhani 3
1 Ph.D. Student, Department of Counseling, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor,Department of Counseling, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Counseling, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to compare the effectiveness of Gottman's Couple Therapy and Reality Therapy on emotional divorce, communication patterns and distress tolerance in women referred to counseling centers in Tehran's Third District.
Methods: ­ This quasi-experimental study was carried out as a pre-test-posttest with control group. The statistical population of the study consisted of all women referring to counseling centers in District 3 of Tehran in 1397, of which 72 were selected as sample size. Twenty-two people in the first experimental group (Gottman'sCouple Therapy), 24 in the second experimental group (Reality Therapy) and 24 in the control group were selected by random sampling method and randomly assigned to the groups. Data collection tools included emotional divorce, communication patterns and distress tolerance. Multivariate covariance test was used to analyze the data.
Results: The results of this study showed that there is not a significant difference between Gottman'sCouple Therapy and Reality Therapy on emotional divorce, communication patterns and distress tolerance in women referring to counseling centers in Tehran. However, both treatments alone have no effect on emotional divorce, communication patterns and tolerance Distress in women referring to counseling centers in Tehran's District 3 was effective.
Conclusion: According to the findings, it can be concluded that Gutman's paternity therapy and the reality of therapy are effective on emotional divorce, communication patterns and distress tolerance in women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gottman's Couple Therapy
  • Reality Therapy
  • Emotional Divorce
  • Communication Patterns
  • Tolerance of Distress – Women