بررسی عوامل موثر بر توسعه بازاریابی آموزشی با کاربرد نظریه سه شاخگی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار ، ایران.(نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران.

4 استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه بازاریابی آموزشی در آموزش فنی و حرفه­ای با کاربرد نظریه سه شاخگی طراحی و اجرا گردید.
روش کار: پژوهش حاضر از جمله پژوهش­های ترکیبی از نوع اکتشافی می­باشد که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری شامل کلیه اساتید، مدیران و مدرسان دانشگاه‌های علمی و کاربردی و مراکز فنی و حرفه‌ای شهر تهران است و روش نمونه­گیری به صوررت هدفمند و گلوله برفی بود. بـه منظـور طراحـی چـارچوب مفهـومی پژوهش از نظریه سه شاخگی کمک گرفته شد. پرسشنامه پژوهش پرسشنامه محقق ساخته­ای بود. به منظور انتخاب رتبه بندی این عوامل از روش تاپسیس استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش با استفاده از نرم افزار BT TopSis SoLver انجام گردید.
نتایج: نتایج نشان داد که تعداد 10 عامل به عنوان عوامل موثر بر توسعه بازاریابی آموزشی در آموزش فنی و حرفه‎ای پس از انجام مصاحبه‎های پژوهش شناسایی گردید.
نتیجه گیری: عوامل خدمات و محصول آموزشی مهم‎ترین عامل در میان عوامل موثر بر توسعه بازاریابی آموزشی در آموزش فنی و حرفه‎ای هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Development of Educational Marketing Using Three-Branch Theory

نویسندگان [English]

  • Neda Haji Aliakbari 1
  • Nader Soleimani 2
  • Hamid Shafizadeh 3
  • Seyed Mosa Tabatabaee 4
1 Ph.D. Student, Department of Educational Administration, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Administration, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran. (Corresponding Author
3 Associate Professor, Department of Educational Administration, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
4 Assisstant professor, Departmant of cognitive scienses, faculty of psychology and education sciences, Semnan university, Semnan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the effective factors on the development of educational marketing in technical and vocational education with the application of three-branch theory.
Methods: ­ The present research is a combination of exploratory research that was carried out field experiment. The statistical population of the study consisted of all professors, managers and instructors of applied and scientific universities and technical and vocational centers of Tehran. Sampling was a purposeful and snowball sampling. In the present study, in order to design the conceptual framework of the research, three-branch theory was used. The research questionnaire was a researcher-made questionnaire. Topsis method was used to select the ranking of these factors. All data analysis process was performed using BT TopSis SoLver software.
Results: The results of this study showed that 10 factors were identified as factors influencing the development of marketing education in technical and vocational education after the interviews were conducted.
Conclusion: The factors of service and product training were the most important factors among the factors influencing the development of marketing education in technical and vocational education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Marketing
  • Three-branch theory