اثربخشی درمان هیجان مدار بر کاهش علایم اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به اسکلروز (ام. اس. چندگانه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران

3 دانشجوی دکترای روانشناسی، واحد زاهدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زاهدان ، ایران.

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر درمان هیجان مدار بر کاهش علایم اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز انجام شد.
روش کار: پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح تحقیق به صورت پیش آزمون - پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه بیماران انجمن ام اس تهران در سال ۱۳۹۶ بودند. بدین منظور ابتدا با تمامی‎مراجعین انجمن ام اس تهران که شکایت از علایم اضطراب و افسردگی دانستند و علاقمند و داوطلب شرکت در پژوهش بودند ارتباط برقرار شده و پرسشنامه‎ها را تکمیل نمودند. از بین آن‎ها 40نفر که علایم شدیدتری از اضطراب و افسردگی را (بر اساس پرسشنامه‎ها نشان می‎دادند به عنوان نمونه انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۲۰ بیمار) و گروه کنترل (۲۰ بیمار) جای گرفتند. افراد گروه آزمایش در ۱۲ جلسه درمان 5/1ساعته درمان (EFT) دریافت کردند. یک هفته پس از خاتمه جلسه‎های درمانی، افراد هر دو گروه آزمایش و کنترل مجددا پرسشنامه اضطراب بک و افسردگی بک را تکمیل نمودند. در زمانی که گروه آزمایش تحت درمان ۱۲ جلسه‎ای هیجان مدار قرار گرفته‎اند گروه کنترل هیچ گونه مداخله‎ای را دریافت نکردند و در لیست انتظار ماندند. در مرحله بعد، برای تحلیل داده‎ها از تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS با نسخه ۲۳ انجام شد.
نتایج: با بررسی میانگین نمرات اضطراب در پس آزمون می‎توان گفت مداخله در کاهش علایم اضطراب موثر بوده است. به این معنا که می‎توان گفت بین دو گروه از لحاظ اثر بخشی بر علایم اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز تفاوت معنادار وجود دارد.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که درمان هیجان مدار، اضطراب و افسردگی و بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز کمک می‎کند. استفاده از رویکردهای روان درمانی سلامت روانی در این بیماران را بهبود می‎بخشد و همچنین داور جسمانی بیماران نیز میتواند تأثیر گذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Emotional Therapy on Reducing Anxiety and Depression in Patients with Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Sanagavi Moharrar 1
  • Mahmood Shirazi 2
  • Roya Mohammadi 3
  • Fatemeh Maghsoodloo 3
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran (Corresponding Author)
2 Associate Professor, Department of Psychology, Sistan and Baluchestan University, Sistan and Baluchestan, Iran
3 PhD student of Psychology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to determine the effect of emotion-focused therapy on the reduction of anxiety and depression in patients with multiple sclerosis.
Methods: ­ This research was a quasi-experimental research with pretest-posttest design with experimental and control group. The statistical population of the study consisted of all patients of MS Association of Tehran in year 3. To this end, first contacted all MS MSCs who complained of anxiety and depression symptoms and were interested in volunteering to complete the questionnaire. Of these, 40 individuals with more severe symptoms of anxiety and depression (based on questionnaires) were selected as the sample and were randomly divided into two groups of experimental (1 patient) and control group (2 patient). Experimental group received 1 hour, EFT treatment in 2 sessions.A week after the end of treatment sessions, subjects in both experimental and control groups completed Beck Anxiety Inventory and Beck Depression Inventory again. The control group did not receive any intervention and remained on the waiting list. Data were analyzed by covariance analysis using SPSS software version 2
Results: Intervention was effective in reducing anxiety symptoms by examining the mean scores of anxiety in post-test. That is to say, there is a significant difference between the two groups in terms of their effects on anxiety and depression symptoms in patients with multiple sclerosis.
Conclusion: The results indicate that emotion-focused therapy, anxiety and depression and patients with multiple sclerosis can help. The use of psychotherapy approaches improves the mental health of these patients and can also influence the physical refereeing of patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional therapy
  • Anxiety
  • Depression
  • MS patients