مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده اززخم بیماران سوختگی

نویسندگان

گروه میکروبشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف :سودوموناس آئروژینوزا نقش مهمی در عفونت‌های شدید در بیماران سوختگی ایفا می‌کند. سپسیس ناشی از این باکتری یک عارضه جدی متعاقب عفونت سوختگی است.هدف از این مطالعه بررسی فراوانی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سودوموناس آئروژینوزاهای جداشده از زخم  بیماران بستری‌شده  در  بخش  سوختگی در  شهر زاهدان است.
 روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی70 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا از نمونه زخم سوختگی  از بیمارستان‌ آموزشی  زاهدان جمع‌آوری شد. پس از انجام آزمون‌های بیوشیمیایی و تائید گونه باکتری، مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌ها برای 9 آنتی‌بیوتیک به روش دیسک دیفیوژن و بر اساس استاندارد Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) تعیین شد. همچنین حداقل غلظت مهارکننده (MIC) ایمی‌پنم، پیپراسیلین تازوباکتام و سفتازیدیم با استفاده از استریپ های E-test مشخص شد.
یافته‌ها:  در این مطالعه از مجموع 70 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا  بیشترین میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های سولفومتوکسازول تری متوپریم (3/84%) و سفپیم(8/70%) بوده است. همچنین کمترین میزان مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های پیپراسیلین تازوباکتام(8/20%)، و کولیستین(3/8%) مشاهده گردید.نتایج Etest  نشان داد که بیشترین حساسیت مربوط به پیپراسیلین تازوباکتام بود.
نتیجه‌گیری:  طی این مطالعه سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا کمترین مقاومت را به کولیستین و پیپرایسیلین تازوباکتام به خود نشان دادند که این آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توانند گزینه اصلی درمان عفونت‌های سودوموناسی ناشی از سوختگی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antibiotic Resistance Pattern of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Burn Patients

نویسندگان [English]

  • Mojdeh Jahantigh
  • Hamed Tahmasbi
  • Mohammad Bakaeiyan
Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Pseudomonas aeruginosa plays an important role in severe infections in burn patients. The sepsis caused by this bacterium is a serious complication of burn infection. The aim of this study was to determine the frequency and antibiotic resistance pattern of Pseudomonas aeruginosa isolated from wounded patients admitted to burn ward in Zahedan.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 70 isolates of P. aeruginosa were collected from burn wound samples from Zahedan. After biochemical tests and confirmation of the bacterial strain, antibiotic resistance was determined for nine antibiotics by disk diffusion method according to Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) standard. The minimum inhibitory concentration (MIC) of imipenem, piperacillin tazobactam and ceftazidime was determined by E-test strips. 
Results: In this study, out of 70 P. aeruginosa isolates, the highest resistance to Trimethoprim /Sulfamethoxazole (84.3%) and cefepime (70.8%) was observed. The lowest resistance to piperacillin/tazobactam (20.8%) and colistin (8.3%) was report. E-test results showed the highest sensitivity to piperacillin/tazobactam.
Conclusion: In this study, P. aeruginosa strains showed the least resistance to colistin and piperacillin/tazobactam. These antibiotics could be the main alternative for the treatment of pseudomonas infections caused by burns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic resistance
  • Nosocomial infection
  • Pseudomonas aeruginosa