مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده اززخم بیماران سوختگی

نویسندگان

گروه میکروبشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف :سودوموناس آئروژینوزا نقش مهمی در عفونت‌های شدید در بیماران سوختگی ایفا می‌کند. سپسیس ناشی از این باکتری یک عارضه جدی متعاقب عفونت سوختگی است.هدف از این مطالعه بررسی فراوانی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سودوموناس آئروژینوزاهای جداشده از زخم  بیماران بستری‌شده  در  بخش  سوختگی در  شهر زاهدان است.
 روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی70 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا از نمونه زخم سوختگی  از بیمارستان‌ آموزشی  زاهدان جمع‌آوری شد. پس از انجام آزمون‌های بیوشیمیایی و تائید گونه باکتری، مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌ها برای 9 آنتی‌بیوتیک به روش دیسک دیفیوژن و بر اساس استاندارد Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) تعیین شد. همچنین حداقل غلظت مهارکننده (MIC) ایمی‌پنم، پیپراسیلین تازوباکتام و سفتازیدیم با استفاده از استریپ های E-test مشخص شد.
یافته‌ها:  در این مطالعه از مجموع 70 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا  بیشترین میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های سولفومتوکسازول تری متوپریم (3/84%) و سفپیم(8/70%) بوده است. همچنین کمترین میزان مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های پیپراسیلین تازوباکتام(8/20%)، و کولیستین(3/8%) مشاهده گردید.نتایج Etest  نشان داد که بیشترین حساسیت مربوط به پیپراسیلین تازوباکتام بود.
نتیجه‌گیری:  طی این مطالعه سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا کمترین مقاومت را به کولیستین و پیپرایسیلین تازوباکتام به خود نشان دادند که این آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توانند گزینه اصلی درمان عفونت‌های سودوموناسی ناشی از سوختگی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antibiotic Resistance Pattern of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Burn Patients

نویسندگان [English]

 • Mojdeh Jahantigh
 • Hamed Tahmasbi
 • Mohammad Bakaeiyan
Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Pseudomonas aeruginosa plays an important role in severe infections in burn patients. The sepsis caused by this bacterium is a serious complication of burn infection. The aim of this study was to determine the frequency and antibiotic resistance pattern of Pseudomonas aeruginosa isolated from wounded patients admitted to burn ward in Zahedan.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 70 isolates of P. aeruginosa were collected from burn wound samples from Zahedan. After biochemical tests and confirmation of the bacterial strain, antibiotic resistance was determined for nine antibiotics by disk diffusion method according to Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) standard. The minimum inhibitory concentration (MIC) of imipenem, piperacillin tazobactam and ceftazidime was determined by E-test strips. 
Results: In this study, out of 70 P. aeruginosa isolates, the highest resistance to Trimethoprim /Sulfamethoxazole (84.3%) and cefepime (70.8%) was observed. The lowest resistance to piperacillin/tazobactam (20.8%) and colistin (8.3%) was report. E-test results showed the highest sensitivity to piperacillin/tazobactam.
Conclusion: In this study, P. aeruginosa strains showed the least resistance to colistin and piperacillin/tazobactam. These antibiotics could be the main alternative for the treatment of pseudomonas infections caused by burns.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antibiotic resistance
 • Nosocomial infection
 • Pseudomonas aeruginosa
 1. Brooks LE, Ul-Hasan S, Chan BK, Sistrom MJ. Quantifying the evolutionary conservation of genes encoding multidrug efflux pumps in the ESKAPE pathogens to identify antimicrobial drug targets. Msystems 2018; 3:e00024-18.
 2. Habibi A, Mozafari A, Fallah Mehrabadi J, Kazemi Darsanky R. The frequency and antibiotic resistance modeling in clinical strains of Pseudomonas aeruginosa isolated from different parts of Tehran hospitals. Razi J Med Sci 2016; 23:10-6.
 3. Salehi M, Hekmatdoost M, Hosseini F. Quinolone resistance associated with efllux pumps mexAB-oprM in clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. J Microb World 2014; 6:290-98.
 4. Mirsalehian A, Jabal AF, Mirafshar SM, Bazarjani F, Gorjipour A, Goli HR. Determination of antimicrobial resistance patterns and extended spectrum β lactamases in clinical isolates of coli. Tehran Univ Med J 2008; 66:373-8.
 5. Radan M, Moniri R, Khorshidi A, Gilasi H, Norouzi Z, Beigi F, et al. Emerging carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa isolates carrying blaIMP among burn patients in Isfahan, Iran. Arch Trauma Res 2016; 5:1-5.
 6. Vaez H, Faghri J, Isfahani BN, Moghim S, Yadegari S, Fazeli H, et al. Efflux pump regulatory genes mutations in multidrug resistance Pseudomonas aeruginosa isolated from wound infections in Isfahan hospitals. Adv Biomed Res 2014; 3:1-5.
 7. Aslani MM, Hahsemipour M, Nikbin VS, Shahcheraghi F, Eidi A, Sharafi Z. PCR identification of Pseudomonas aeruginosa based on two outermembrane lipoprotein oprI, oprL, and exotoxin A gene. Yafte 2009; 11:21-6.
 8. Chatterjee M, Anju CP, Biswas L, Kumar VA, Mohan CG, Biswas R. Antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa and alternative therapeutic options. Int J Med Microbiol 2016; 306:48-58.
 9. Japoni A, Farshad S, Alborzi A. Pseudomonas aeruginosa: burn infection, treatment and antibacterial resistance. Iran Red Crescent Med J 2009; 11:244.
 10. Behrouz B, Amirmozafari N, Fizabadi MM, Khoramabadi N, Bahroudi M, Mahdavi M. Passive immunity with recombinant anti-pseudomonas aeruginosa type B fagellin antibody in a burned mouse model. Arak Med Univ J 2015; 18:21-32.
 11. McManus A, Mason AD, McManus WF, Pruitt BA. Twenty-five year review of Pseudomonas aeruginosa bacteremia in a burn center. Eur J Clin Microbiol 1985; 4:219-23.
 12. Dashtizadeh Y, Garzin A. The prevalence of genetic and phenotypic assessment of efflux pumps and antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa clinical samples in a hospital burn patients Qutb al-Din Shirazi. J Microbial World 2014; 2:118-27.
 13. Pirnay JP, De Vos D, Cochez C, Bilocq F, Pirson J, Struelens M, et al. Molecular epidemiology of Pseudomonas aeruginosa colonization in a burn unit: persistence of a multidrug-resistant clone and a silver sulfadiazine-resistant clone. J Clin Microbiol 2003; 41:1192-202.
 14. Magiorakos AP, Srinivasan A, Carey RB, Carmeli Y, Falagas ME, Giske CG, et al. Multidrug‐resistant, extensively drug‐resistant and pandrug‐resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance. Clin Microbiol Infect 2012; 18:268-81.
 15. Nahaei MR, Nahaei M, Sadeghi J, Beygoli N. Genotyping and antibiotic susceptibility patterns of Pseudomonas aeruginosa isolated from burn ward of Sina hospital in Tabriz. Med J Tabriz Uni Med Sci Health Serv 2017; 38:74-83.
 16. Munder A, Wölbeling F, Kerber-Momot T, Wedekind D, Baumann U, Gulbins E, et al. Acute intratracheal Pseudomonas aeruginosa infection in cystic fibrosis mice is age-independent. Respir Res 2011; 12:148.
 17. Khosravi AD, Mihani F. Detection of metallo-β-lactamase–producing Pseudomonas aeruginosa strains isolated from burn patients in Ahwaz, Iran. Diagn Microbiol Infect Dis 2008; 60:125-8.
 18. Ekrami A, Kalantar E. Bacterial infections in burn patients at a burn hospital in Iran. Indian J Med Res 2007; 126:541.
 19. Shakibaie M, Adeli S, Nikian Y. Emergence of ciprofloxacin resistance among Pseudomonas aeruginosa isolated from burn patients. Iran J Med Sci 2015; 26:155-9.
 20. Lari AR, Alaghehbandan R, Akhlaghi L. Burn wound infections and antimicrobial resistance in Tehran, Iran: an increasing problem. Ann Burns Fire Dis 2005; 18:68.
 21. Adabi M, Talebi TM, Arbabi L, Afshar M, Fathizadeh S, Minaeian S, et al. Determination of antibiotic resistance pattern of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from patients with burn wounds. J Ardabil Univ Med Sci 2015; 15:66-74.
 22. Dohar JE, Kenna MA, Wadowsky RM. In vitro susceptibility of aural isolates of Pseudomonas aeruginosa to commonly used ototopical antibiotics. Am J Otol 1996; 17:207-9.
 23. Innes ME, Umraw N, Fish JS, Gomez M, Cartotto RC. The use of silver coated dressings on donor site wounds: a prospective, controlled matched pair study. Burns 2001; 27:621-7.