اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب، افسردگی و استرس پس از سانحه زنان آسیب‌دیده از روابط فرا زناشویی همسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

3 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزا اسلامی واحد قاینات، ایران

4 کارشناس ارشد روانسنجی (سنجش و اندازه‌گیری)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

5 دکتری روانشناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش، ایران.

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب، افسردگی و استرس پس از سانحه زنان آسیب‌دیده از روابط فرا زناشویی همسر انجام شد.
روش کار: پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش را کلیه زوجین آسیب‌دیده از روابط فرا زناشویی که در شش‌ماهه دوم سال 97 به مرکز مشاوره بهزیستی شهر بیرجند مراجعه کردند، تشکیل داد. از این‌ بین تعداد 30 نفر که شرایط ورود به پژوهش را داشتند، به شیوه در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) منتسب شدند. روش اجرای مداخله­ی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش به ‌صورت آموزش در 8 جلسه به گروه آزمایش بود و گروه گواه هیچ درمانی دریافت نکردند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامهاسترس پس از سانحه کیان و همکاران (3) و پرسشنامه افسردگی، اضطراب لاویبوند و لاویبوند (21) استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده­ها با کمک تحلیل کوواریانس انجام شد.
نتایج: نتایج مطالعه حاضر، افزایش میانگین نمرات در متغیرهای اضطراب، افسردگی و استرس پس از سانحه را در گروه آزمایش در مرحله پس­آزمون نسبت به گروه مداخله نما نشان داد (01/0> p).
نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب، افسردگی و استرس پس از سانحه زنان آسیب‌دیده از روابط فرا زناشویی همسر مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment-Based Therapy on Reducing Anxiety, Depression, and Post Traumatic Stress in Women Affected by Mate-Marriage

نویسندگان [English]

  • Hadi Gholamrezaei 1
  • Mostafa Tashvighi 2
  • Marziya Chaghosaz 3
  • Zahra Poormand 4
  • Hedieh Vaziritabar 5
1 Master of Family Counseling, Islamic Azad University, Quchan Branch, Iran
2 MSc Student in Family Counseling, Allameh Tabatabai University, Iran
3 Master of Counseling and Guidance, Islamic Azad University of Qayat Branch, Iran
4 M.Sc. in Psychology, Islamic Azad University, Tehran Branch
5 PhD in Health Psychology, Islamic Azad University of Kish Branch, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on reducing anxiety, depression and post-traumatic stress disorder in women affected by spousal extramarital relationships.
Methods: ­ This is a quasi-experimental study with a pretest-posttest design with control group. The statistical population of the study consisted of all couples affected by extramarital affairs who referred to Birjand Welfare Counseling Center in the second half of 1997. Of these, 30 subjects who met the inclusion criteria were selected through available sampling and randomly assigned to either experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. Intervention method was based on commitment and acceptance therapy with 8 sessions of training to the experimental group and the control group received no treatment. Data were collected using the Kian et al. Traumatic Stress Questionnaire (3) and the Lovebond and Lovebond Depression Anxiety Inventory (21). Data analysis was performed using covariance analysis.
Results: The results of the present study showed an increase in the mean scores of the variables of anxiety, depression and post-traumatic stress in the experimental group at post-test compared to the intervention group (P <0.01).
Conclusion: The results of this study indicate that acceptance and commitment therapy is effective in reducing anxiety, depression and post-traumatic stress disorder in women affected by spouse trans marital relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Anxiety
  • Depression
  • Posttraumatic Stress
  • Marital Relationships