اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر نگرش‎های کژکار در زنان مبتلا به سرطان سینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران

چکیده

مقدمه: در حال حاضر سرطان یکی از مسائل مهم و اصلی بهداشت و درمان در ایران و سراسر دنیا است و سومین علت مرگ و میر و دومین گروه بزرگ از بیماریهای مزمن و غیر واگیر را به خود اختصاص داده است.هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر نگرش های کژکار در زنان مبتلا به سرطان سینه بود.
روش کار: جامعه ی آماری این پژوهش شامل بیماران مبتلا به سرطان سینه بیمارستان های شهدا و دی شهر تهران در سال 1397 بود که از میان آنها 30 نفر به صورت در دسترس انتخاب و به دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در این مرحله پرسشنامه نگرش های کژکار به عنوان پیش آزمون بر روی آزمودنی‎ها اجرا شد. سپس گروه آزمایشی؛ 8 جلسه مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را به طور گروهی دریافت کردند .بعد از اتمام  جلسات درمانی مجددا ابزار پژوهش به عنوان پس آزمون بر روی آزمودنی‎ها اجرا شد. داده‎ها توسط نرم افزار spss-21 و توسط آزمون تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفتند .
نتایج: نتایج به دست آمده با استفاده از شاخص آماری تحلیل کوواریانس نشان داد درمان م پذیرش و تعهد بر نگرش های کژکار بیماران مبتلا به سرطان سینه در سطح 01/0>p معنادار بوده است.
نتیجه گیری: بنابراین می‎توان با استفاده از این شیوه در کاهش افکار کژکار این بیماران کمک کرد و از گسترش افکار کژکار آنها کاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Maladaptive Attitudes in Women with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Faranak Ahmadi Parvari
  • Parvin Samimi
  • Seyedeh Alieh Ahmadi
MSc in Family Counseling, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Tehran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Nowadays, cancer is one of the major health issues in Iran and around the world and accounts for the third leading cause of death and the second largest group of chronic and non-communicable diseases. And there was a commitment to maladaptive attitudes in women with breast cancer.
Methods: ­ The statistical population of this study consisted of patients with breast cancer in Shahid hospital of Tehran in 1397 among whom 30 patients were selected and divided into two groups of 15 experimental and control groups. At this stage, the questionnaires of maladaptive attitudes were administered to the subjects as a pre-test. Then, the experimental group received 8 sessions of acceptance and commitment therapy intervention group. After the treatment sessions, the research instrument was again administered to the subjects as post-test. Data were analyzed by SPSS-21 software using covariance analysis test.
Results: The results of covariance analysis showed that acceptance and commitment therapy was significant at p <0/01 level in breast cancer patients.
Conclusion: Therefore, using this method can help reduce these patients' misconceptions and reduce their misconceptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Maladaptive Attitudes
  • Breast Cancer