مدلی برای پیش‌بینی طلاق عاطفی بر مبنای سواد عاطفی، سبک‌های مقابله‌ای، کیفیت زندگی و هیجان خواهی با میانجی‌گری تنظیم هیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

3 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای پیش­بینی طلاق عاطفی بر مبنای سواد عاطفی، سبک‌های مقابله‌ای، کیفیت زندگی و هیجان خواهی با میانجی‌گری تنظیم هیجان بود.
روش کار: روش این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد مدل ساختاری بود. از جامعه زنان متأهل شاغل در مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‎ای 350 نفر انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده‌ها پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن، کیفیت زندگی واروشریون، سبک‌های مقابله‌ای لازاروس – فولکمن، هیجان خواهی زاکرمن، کارکردهای روانشناختی خانواده ایرانی کیمیایی و پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان گراتز مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج: آزمون رگرسیون نشان داد که سواد عاطفی و کیفیت زندگی تاثیر منفی بر طلاق عاطفی دارند. هیجان خواهی، تنظیم هیجان و سبک گریز اجتناب تاثیر مثبت بر طلاق عاطفی دارند. سواد عاطفی با 37/0- بیشترین تاثیر را بر طلاق عاطفی دارد. ضرایب تاثیر غیر مستقیم با واسطه گری تنظیم هیجان نشان می‌دهد دوری گزینی و گریز-اجتناب تاثیر مثبتی بر طلاق عاطفی دارد. رویارویی، حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی و مسئولیت پذیری دارای ضرایب تاثیر غیرمستقیم منفی هستند که به معنای تاثیر منفی آن‎ها بر طلاق عاطفی با میانجیگری تنظیم هیجان است. دو متغیر گریز-اجتناب و کیفیت زندگی به هر دو شکل مستقیم وغیر مستقیم بر طلاق عاطفی اثر دارند.
نتیجه گیری: بین سواد عاطفی، سبک‌های مقابله‌ای، کیفیت زندگی و هیجان خواهی با طلاق عاطفی ارتباط وجود دارد که تنظیم هیجان می­تواند این ارتباط را میانجی­گری بکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Predicting Emotional Divorce Based on Emotional Literacy, Coping Styles, Quality of Life, and Emotion Seeking with Emotion Regulation Mediation

نویسندگان [English]

  • Leila Alaghband 1
  • HasanPasha Sharifi 2
  • Valiollah Farzad 3
  • Alireza Aghayousefi 4
1 PhD Student of Counseling, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran
3 Professor, Department of Psychology, Kharazmi University, Karaj, Iran.
4 Associate Professor of Psychology, Payame Noor University
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to present a model for predicting emotional divorce based on emotional literacy, coping styles, quality of life, and emotion-seeking through mediating emotion regulation.
Methods: The purpose of this study was descriptive-correlational in terms of purpose and structural model approach. A total of 350 women were selected from the community of married women employed in public primary schools in Tehran. Data were collected using Gutman's Emotional Divorce Questionnaire, Varouchrion's Quality of Life, Lazarus-Folkman Coping Styles, Zuckerman's Emotionalism Questionnaire, Iranian-Iranian Chemical Family Functioning Questionnaire, and Graz's Emotion Regulation Difficulty Questionnaire.
Results: Regression tests showed that emotional literacy and quality of life had a negative effect on emotional divorce. Emotional seeking, emotion regulation, and avoidance style have a positive impact on emotional divorce. Emotional literacy with -0.37 has the greatest impact on emotional divorce. Indirect effect coefficients mediated by emotion regulation show that avoidance and avoidance-avoidance have a positive effect on emotional divorce. Confrontation, social support, quality of life, and responsibility have indirect negative impact coefficients, which means that they have a negative impact on emotional divorce mediated by emotion regulation. The two variables of avoidance-avoidance and quality of life have both direct and indirect effects on emotional divorce.
Conclusion: There is a relationship between emotional literacy, coping styles, quality of life, and emotion-seeking with emotional divorce that can mediate this relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional divorce
  • Emotional literacy
  • Coping styles
  • Quality of life
  • Emotion seeking
  • Emotion regulation