بررسی مکانیسم‎های دفاعی و فعالیت سیستم مغزی رفتاری در بیماران مبتلا به آسم و افراد عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی، گروه مشاوره و روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران. کارشناس سلامت روان ، اداره مشاوره و سلامت روان ، معاونت دانشجویی و فرهنگی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران(نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

3 دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران

4 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی‎،دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد بهبهان، بهبهان، خوزستان، ایران

5 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاهعلوم تحقیقات اهواز

چکیده

مقدمه: آسم به عنوان یک بیماری جسمانی تحت تأثیر مسائل روانشناختی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی فعالیت سیستم مغزی رفتاری و مکانیسم‎های دفاعی در افراد مبتلا به آسم و افراد عادی می‌باشد.
روش کار: به منظور انجام پژوهش تعداد 50 نفر بیمار مبتلا به آسم، مراجعه کننده به کلینیک‎های تخصصی و مطب‎های پزشکان متخصص در این زمینه و با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و غیر تصادفی و با 50نفر از افراد عادی و غیر مبتلا مقایسه شدند. شرکت کنندگان از طریق ابزار سنجش تحقیق شامل مقیاس مکانیسم دفاعی (DSQ) (1993) اندروز و همکارانش و پرسشنامه‌ی شخصیتی گری-ویلسون جهت بررسی فعالیت سیستم مغزی رفتاری بودند. داده‌ها با آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شد. تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزارهای SPSS16و LISREL8/54و به روش آزمون تحلیل واریانس چند راهه و تحلیل مسیر  انجام شد.
نتایج: بیماران در بعد دلیل تراشی نسبت به افراد سالم در سطح بالاتری قرار دارند، نتایج جدول همچنین نشان می‎دهد در سایر ابعاد واکنش وارونه، بازگشت با جا به جایی با، انکار با،خیالبافی با والایش با، تبدیل با و توجیه عقلی با در سطح001/0 >p  معنی داری است و بیماران در ابعاد فوق نسبت به افراد سالم در سطح بالایی قرار دارند،بین دو گروه در هر دو متغیر تفاوت معناداری داشتند(p < 0/05).
نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان داد که در تمام ابعاد مکانیسم دفاعی و فعالیت سیستم مغزی رفتاری کلی افراد مبتلا آسم با افراد سالم تفاوت معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of defense mechanisms and activity of behavioral brain system in patients with Asthma and ordinary people

نویسندگان [English]

  • Hamideh Samadi 1
  • Mina Ghanbarian 2
  • Sahar Hosseini 3
  • Kobra Raufi 4
  • Simin Panabad 5
1 PhD Student of Psychology, Department of Counseling and Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran. Mental Health Expert, Department of Mental Health Counseling and Student, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran (Corresponding Author)
2 Master of Clinical Psychology
3 Behbahan University of Medical Sciences, Behbahan, Iran
4 Master of Public Psychology, Islamic Azad University, Behbahan Branch, Behbahan, Khuzestan, Iran
5 Master of Counseling and Guidance, Ahvaz University of Medical Sciences
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Asthma as a physical illness is affected by psychological problems. The purpose of this study was to investigate the activity of the behavioral brain system and defense mechanisms in asthmatic and normal individuals.
Methods: In this study, 50 patients with asthma referred to specialist clinics and physicians' offices were selected by convenience and non-random sampling method with 50 normal and non-normal subjects. Patients were compared. Participants through the Research Assessment Tool included the Defense Mechanism Scale (DSQ) (1993), Andrews et al., And the Gray-Wilson Personality Questionnaire to assess brain behavioral activity. Data were analyzed using independent t-test. Data were analyzed by SPSS16 and LISREL8 / 54 software using multivariate analysis of variance and path analysis.
Results: Patients are higher in the dimension of shaving than healthy individuals, the results of the table also show in other aspects of inverse reaction, return to displacement, denial with, fantasy with exaltation, conversion with, and rational justification. Significant differences were found between the two groups in both variables (P <0.05)
Conclusion: The results showed that in all aspects of defense mechanism and activity of general behavioral system of asthmatic patients were significantly different from healthy individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain Behavioral System
  • Defense mechanism
  • Asthma