اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور (SFBT) بر تصویر بدن، خودکارآمدی و بهزیستی در زنان مبتلا به چاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

مقدمه
تمرکز روی چاقی در زنان مسأله مهمی‎است زیرا وضعیت متابولیک مادر در دوران بارداری می‎تواند فرزندان او (هم پسر و هم دختر) را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از این مطالعه اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور (SFBT) بر تصویر بدن، خودکارآمدی و بهزیستی در زنان مبتلا به چاقی بود.
روش کار
 این یک مطالعه نیمه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری و گروه کنترل بود که در سال 1397 انجام شده است. جامعه آماری شامل 110 زن است که به مراکز مشاوره غذایی و تغذیه ای بیمارستان‎های زاهدان و کلینیک تغذیه خصوصی شهر زاهدان مراجعه کرده‎اند. همه شرکت کنندگان (در گروه کنترل و آزمایش) در سنین 25 تا 45 سال بودند. گروه کنترل هیچگونه مداخله‎ای دریافت نکرد و فقط برای آنها پیش، پس آزمون و پیگیری انجام شد. در میان آنها و طبق معیارهای ورود و خروج؛ 30 زن چاق به طور در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (15 نفر). گروه آزمایش 6 جلسه تمرین درمان کوتاه مدت راه حل محور (SFBT) (هر جلسه = 5/1 ساعت) شرکت کردند و گروه کنترل هیچ مداخله‎ای دریافت نکردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تصویر بدن، خودکارآمدی وزن، مقیاس بهزیستی روانشناختی بود. داده‎ها با استفاده از میانگین و آزمون ANOVA توسط  SPSS-20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
 نتایج نشان داد که درمان کوتاه مدت راه حل محور (SFBT) تأثیر کافی در تصویر بدن، خودکارآمدی و بهزیستی در زنان مبتلا به چاقی دارد (05/0p <).
نتیجه گیری
 این مطالعه نشان می‎دهد که با چند جلسه از طریق این می‎توان چاقی و نگرش افراد را در یک شرایط کلینیکی درمان کرد. در مطالعه ما کاهش کوچک اما معنادار در BMI وجود دارد اما خودکارآمدی در بیماران نیز بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The efficacy of integrated meta-diagnosis therapy on their differentiation and the difficulty of regulating excitement in patients with anxiety syndrome

نویسندگان [English]

  • Ali Farnam 1
  • Azam Akbarizadeh 2
  • Mojgan Erfani 2
1 Associate Professor, Department of Psychology, University of Sistan and Baluchestan,Zahedan, Iran.
2 Department of Psychology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Focus on obesity in women is an important consideration for men because the metabolic status of the mother during pregnancy can impact her children, both boys and girls.
Methods: The aim of this study was effectiveness of solution-focused Brief Therapy (SFBT) on body image, self-efficacy and well-being in women with obesity. This is quasi-experimental research with pre-test, post-test, follow-up and control group that was conducted in 2017. Statistical population consists of 110 women who referred to food and nutrition counseling center of Zahedan's hospitals and patients who referred to the private nutrition clinic of Zahedan city on 2017. All participants (in control and experiment group) were aged between 25 to 45 years old. The control group did not receive any intervention and just were taken pre-test and post-test and follow-up. Among of them and according to inclusion and exclusion criteria; 80 obese women were selected randomly and assigned in two experimental and control groups (n=15). The experimental group received 6 sessions of Solution-Focused Brief Therapy (SFBT) (each session=1.5 hours) and control group didn't any intervention. Measures were Body Image Questionnaire, Weight self-efficacy, Psychological Well-being Scale. The data were analyzed by using Mean, SD and Linear ANOVA with SPSS-20 software.
Result: The results showed that solution-focused brief therapy (SFBT) was effect on body image, self-efficacy and well-being in women with obesity (p < 0.05).
Conclusion: This study shows that a few sessions can help obesity and attitudes be treated in a clinical setting. In our study, there was a small but significant decrease in BMI, but self-efficacy was also improved in patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • of Solution-Focused Brief Therapy (SFBT)
  • Body Image
  • Self-efficacy
  • Well-being
  • Women
  • and Obesity