تأثیر آموزش مهارت‌های ادراکی- حرکتی بر بهبود دست خط در کودکان پیش‌دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم پایه، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، دانشکده علوم انسانی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

3 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه
یکی از مشکلات شایع در مدارس پیش‌دبستانی خوانایی دست خط کودکان است؛ هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ادراکی- حرکتی بر بهبود رشد دست خط در کودکان پیش‌دبستانی بوده است.
روش کار
پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعۀ آماری 86 پسر پیش‌دبستانی 5 تا 6 سال  ارجاع داده شده به مرکز مشاوره آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر مشهد در سال تحصیلی 96-97 بوده است که با استفاده از مقیاس مشکلات دست خط غربالگری و 20 کودک پیش‌دبستانی با مشکلات دست خط به شیوه در دسترس انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل (10 کودک گروه آزمایش و 10 کودک گروه کنترل) جایگزین شدند. گروه آزمایش برنامۀ تمرینی مهارت‌های ادراکی -حرکتی را به مدت 16 جلسه دریافت کرد و در این مدت گروه کنترل به فعالیت‌های معمول خود پرداخت. در پایان جلسۀ از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. برنامۀ مهارت‌های ادراکی-حرکتی شامل 45 دقیقه در هر جلسه بود. ابزار اندازه‌گیری در این تحقیق شامل سیاهه مشکلات دست خط کشاورزی و شجاعی (1394) بود.برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری استفاده شد.
نتایج
 نتایج نشان داد آموزشی مهارت‌های ادراکی-حرکتی بر بهبود مشکلات دست خط (73/14=F، 001/0=P)و خرده مقیاس‌های خطاهای دست خط (55/12=F، 002/0=P) و خطاهای وضعیت بدن هنگام نوشتن (72/9=F، 006/0=P) پسران پیش دبستانی 4 تا 6 سال موثر است.
نتیجه گیری
به نظر می‎رسد که استفاده از  مهارت‌های ادراکی – حرکتی با تقویت عضلات دست و مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف دست در رشد مهارت‌های دستخط موثر است. در نتیجه این شیوه می‌تواند به عنوان یک شیوه تکمیلی در کنار درمان‌های اصلی این اختلال به‌کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Perceptual-Motor Skills Training to Handwriting in Children Preschool

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shekarian Yazd 1
  • Alireza Baghestani 2
  • Maassoumeh Fazli Ghafouri 3
  • Pouyan Khanbabai Ghaleie 4
1 Department of Clinical Psychology, Faculty of Basic Sciences, Neyshabour Branch, Islamic Azad University, Neyshabour, Iran
2 M.A in Occupational Counseling, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Quchan Branch, Quchan, Iran
3 General Physician, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Master of General Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: One of the common problems in preschools is the handwriting readability of children. The purpose of this study was to investigate the effect of teaching perceptual-motor skills on improving handwriting in preschool children.
Methods: The research design was semi-experimental with pretest-posttest and control group. The statistical population of 86 pre-school boys aged 5 to 6 years old was referred to the Education Consultation Center of Mashhad District 2 in the academic year 96-97, using a scan of screening handwriting scales and 20 preschool children with handicap problems in a manner Were randomly selected and randomly assigned into experimental and control groups (10 children in the experimental group and 10 children in the control group). The experimental group received the Cognitive-Movement Skills Training program for 16 sessions, during which time the control group went to its routine activities. At the end of the session, both groups were subjected to post-test. The measurement tool in this research included a Handbook of Agricultural Problems and Shojaei (2018). For data analysis, one-variable and multivariate covariance analysis was used.
Result: The results of covariance analysis showed that training of cognitive-motor skills on handwriting problems (F = 14.73, P = 0.001) and handwriting error subscales (F = 12.55, P = 0.002) and errors Body condition when writing (F = 9.70 , P = 0/006) Preschool boys are 4 to 6 years old.
Conclusion: According to the results of this study, the use of cognitive-motor skills with the strengthening of hand muscles and fine motor skills of hands is effective in developing handwriting skills. As a result, this method can be used as a supplementary method along with other therapies for this disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceptual-movement
  • handwriting
  • preschool children