اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی وپذیرش و عمل مراقبین بیماران سرطانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی ارشد روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 کارشناس ارشد، مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه پیام نور، سمنان، ایران.

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی  و پذیرش و عمل  مراقبین  بیماران سرطانی انجام شد.
روش کار: جامعه آماری این پژوهش متشکل از تمامی مراقبین  بیماران مبتلا به سرطان شهر مشهد در سال 1397 می­باشد. اعضای گروه نمونه به شیوه در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام 15 نفر) قرار گرفتند. در این مرحله پرسشنامه افسردگی بک  و پرسشنامه پذیرش و عمل – نسخه دوم به عنوان پیش آزمون بر روی آزمودنی­ها اجرا شد سپس گروه آزمایشی؛ 8 جلسه مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را به طور گروهی دریافت کردند. بعد از اتمام  جلسات درمانی مجددا ابزار پژوهش به عنوان پس آزمون بر روی آزمودنی­ها اجرا شد. داده­ها توسط نرم افزار spss-21 و توسط آزمون تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج: نتایج به دست آمده با استفاده از شاخص آماری تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی، افزایش پذیرش و عمل مراقبین بیماران مبتلا به سرطان در سطح 0/01>p معنادار بوده است.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را به عنوان یکی از روش‎های حمایتی در کاهش افسردگی، افزایش پذیرش و عمل مراقبین بیماران مبتلا به سرطان نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment-Based Therapy on Depression, Acceptance, and Practitioner Care of Cancer Patients

نویسندگان [English]

  • Maassoumeh Fazli Ghafouri 1
  • Mahyar Moghaddam 2
  • Seyed Mohammad Hossein Khatami 3
1 General Physician, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Master of General Psychology, Department of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 M.A in Family Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Semnan Branch, Payame Noor University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The aim of this study was to determine the effectiveness of acceptance and commitment-based therapy on depression and acceptance and Practitioner Care of Cancer Patients.
Methods: The statistical population of this study consisted of all caregivers of cancer patients in Mashhad in 1397. Members of the sample group were selected by convenience sampling and randomly divided into two experimental and control groups (15 each). At this stage, Beck Depression Inventory and Acceptance and Practice Questionnaire - Second Edition were administered to the subjects as a pre-test. Then the experimental group received 8 sessions of Acceptance and Commitment Therapy in the intervention  group. After the treatment sessions, the research instrument was again administered to the subjects as post-test. Data were analyzed by SPSS-21 software using covariance analysis test.
Result: The results of covariance analysis showed that group training based on acceptance and commitment to reducing depression, increasing acceptance and practice of carers of cancer patients was significant at p <0.01 level.
Conclusion: The results of the present study showed the impact of acceptance and commitment therapy as one of the supportive methods in reducing depression, increasing acceptance and Practitioner Care of Cancer Patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment-Based Therapy
  • Depression
  • Acceptance
  • Cancer Patients