مقایسه دو روش رنگ‎آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین (H & E )و رنگ‎آمیزی ایمنوهیستو شیمی (IHC) در افتراق ضایعات پرولیفراتیو و نئوپلاستیک درجا در بیوپسی‎های پستان بر اساس ضریب توافق دو پاتولوژیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان پستان شایع‎ترین سرطان در بین زنان به شمار می‎رود، امروزه مطالعات مختلفی به بررسی ارجحیت دو روش Hematoxylin and eosin (H&E) و Immunohistochemistry (IHC) در بررسی بیوپسی های پستان پرداخته‎اند، اما همواره تفاوت نظر بین مطالعات در این مورد وجود دارد. بنابراین در این مطالعه به بررسی مقایسه‎ای دو روش رنگ آمیزی (H & E ) و رنگ آمیزی IHC در افتراق انواع ضایعات پرولیفراتیو و نئوپلاستیک درجا  در بیوپسی‎های پستان بر اساس ضریب توافق مشاهده‎گر پرداختیم.
روش کار: در این مطالعه مقطعی، 81 نمونه بیوپسی پستان از بیماران مبتلا به انواع ضایعات پرولیفراتیو و نئوپلاستیک درجای پستان از بین بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‎های الزهرا، سید الشهدا و کاشانی اصفهان در طی یک دوره‎ی 5 ساله از سال 1393 تا 1397 انجام گرفت. نمونه‎ها با استفاده از رنگ آمیزی H&E و رنگ آمیزی IHC توسط دو پاتولوژیست مشاهده گردید و میزان توافق آنها با استفاده از ضریب کاپا بررسی شد.
نتایج: براساس آزمون کاپا توافق بین  دو پاتولوژیست در مورد دو رنگ آمیزی H&E (001/0 >p ، 82/0= kappa) و رنگ آمیزی IHC  (001/0>p ، 95/0= kappa) معنی دار مستقیم بود.
نتیجه گیری: با توجه به این که میزان توافق بین دو پاتولوژیست در روش رنگ آمیزی  IHC بیشتر از رنگ آمیزی H&E است، به نظر می‎رسد روش رنگ آمیزی IHC از کارایی مطلوب‎تری در بررسی ضایعات پرولیفراتیک و نئوپلاستیک پستان برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Two Staining Methods of hematoxylin and eosin and immunohistochemistry on the Differentiation of Proliferative and Neoplastic Lesions in Breast Biopsies Based on the Coefficient of two pathologist Agreement

نویسندگان [English]

  • Mitra heidarpour 1
  • Azar Naimi 2
  • Mahdis Botlani 3
1 Associate Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Breast cancer is the most frequent cancer among women, various studies have investigated the significance of hematoxylin and eosin (H & E) and immunohistochemistry (IHC) in breast cancer, but there are always differences between studies in this case. Therefore, in this study, we compared two methods of staining of (H & E) and IHC on the differentiation of proliferative and neoplastic lesions in breast biopsy based on the agreement coefficient.
Materials & Methods: In this cross-sectional study, 81 breast biopsy specimens were carried out on patients with proliferative and neoplastic lesions who presented Alzahra, Seyedoshohada and Kashani hospitals in Isfahan over the five years, 2015-2019. The specimens were observed by two pathologists using H & E and IHC staining, and their level of agreement was measured using the kappa coefficient.
Results: According to the kappa test, the agreement between the pathologists was significant regarding H & E staining (P <0.001, Kappa = 0.82) and IHC staining (P <0.001, Kappa = 0.95).
Conclusion: Both methods of IHC and H & E staining are standard methods and have scientific value. Moreover, the agreement level between the two pathologists was direct and significant in both methods, but the agreement level between the two pathologists in the IHC method was more than the H & E method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staining
  • Breast Cancer
  • Immunohistochemistry
  • Hematoxylin
  • Eosine Yellowish
1. Tao Z, Shi A, Lu C, Song T, Zhang Z, Zhao J. Breast cancer: epidemiology and etiology. Cell biochemistry
and biophysics. 2015;72(2):333-8. https://doi.org/10.1007/s12013-014-0459-6
2. Zhao L, Yang X, Khan A, Kandil D. Diagnostic role of immunohistochemistry in the evaluation of breast
pathology specimens. Archives of Pathology and Laboratory Medicine. 2014;138(1):16-24.
https://doi.org/10.5858/arpa.2012-0440-ra
3. Peng Y, Butt YM, Chen B, Zhang X, Tang P. Update on immunohistochemical analysis in breast lesions.
Archives of pathology & laboratory medicine. 2017;141(8):1033-51. https://doi.org/10.5858/arpa.2016-0482-ra
4. Zaha DC. Significance of immunohistochemistry in breast cancer. World journal of clinical oncology.
2014;5(3):382.
5. Jain RK, Mehta R, Dimitrov R, Larsson LG, Musto PM, Hodges KB, et al. Atypical ductal hyperplasia:
interobserver and intraobserver variability. Modern Pathology. 2011;24(7):917.
https://doi.org/10.1038/modpathol.2011.66
6. Asch-Kendrick R, Cimino-Mathews A. The role of GATA3 in breast carcinomas: a review. Human pathology.
2016;48:37-47. https://doi.org/10.1016/j.humpath.2015.09.035
7. Turkki R, Linder N, Holopainen T, Wang Y, Grote A, Lundin M, et al. Assessment of tumour viability in
human lung cancer xenografts with texture-based image analysis. Journal of clinical pathology. 2015:jclinpath-2015-
202888. https://doi.org/10.1136/jclinpath-2015-202888
8. Diaz LK, Sahin A, Sneige N. Interobserver agreement for estrogen receptor immunohistochemical analysis in
breast cancer: a comparison of manual and computer-assisted scoring methods. Annals of diagnostic pathology.
2004;8(1):23-7. https://doi.org/10.1016/j.anndiagpath.2003.11.004
9. Turkki R, Linder N, Kovanen PE, Pellinen T, Lundin J. Antibody-supervised deep learning for quantification
of tumor-infiltrating immune cells in hematoxylin and eosin stained breast cancer samples. Journal of pathology
informatics. 2016;7. https://doi.org/10.4103/2153-3539.189703
10. Woo JS, Moatamed NA, Sullivan PS, Lu DY, Callahan R, Apple S. Comparison of Phosphohistone H3
Immunohistochemical Staining, Ki-67, and H&E Mitotic Count in Invasive Breast Carcinoma. Journal of Breast Cancer
Survival. 2015;1(1):1.