بررسی میزان کالری، درشت مغذی‌ها و ریزمغذی‌های موجود در گاواژهای بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مقایسه با رفرنس در سال 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تغذیه،دانشکده پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه علوم تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

چکیده:
مقدمه: سوء تغذیه یکی از مشکلات عمده در بیماران بستری در بخش مراقبت‎های ویژه است. تغذیه بیماران در بیمارستان‎ها غالباً از طریق محلول تهیه شده در آشپزخانه بیمارستان‎ها انجام می‎شود. از این ‌رو مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان ارزش غذایی موجود در گاواژهای بیمارستان‌های مشهد انجام شد تا دید روشن‌تری برای اتخاذ بهترین نوع تغذیه به‌ منظور فراهم شدن نیازهای تغذیه‌های بیماران بستری فراهم شود.
روش کار:. در این مطالعه مقطعی- توصیفی محتویات دستورالعمل پخت بیمارستان ها با نرم افزار Nut4 مورد آنالیز قرار گرفت و میزان ارزش غذایی موجود با میزان استاندارد RDI برطبق 2000 کیلو کالری مورد نیاز روزانه برای فرد مورد مقایسه قرار گرفت. تجریه تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون تی  (p < 05/0) صورت گرفت.
نتایج: میانگین کالری، درشت مغذی‎ها و ریز مغذی‎ها در مقایسه با استاندارد RDI به طور معناداری کمتر بوده است. میانگین ویتامین‎های، ویتامین B12، ویتامین E و ویتامین D کمتر از مقدار استاندارد RDI بودند اما ویتامین A، اسید فولیک، ویتامین C و ویتامین K در حد مطلوب بوده است. میزان آهن، کلسیم، روی، مس به صورت معنی دار بود. هر چند مقادیر منگنز و کروم تفاوت معنی داری نداشت.
بحث: محلول گاواژ تهیه شده در بیمارستان ها برای تامین نیاز های بیماران ناکافی بوده است. با توجه به استفاده بالای بیمارستان های کشور ما از گاواژهای دستی لازم است این دستور پخت‎ها به گونه طراحی شوند که از ارزش غذایی قابل قبولی برخوردار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of calories, macronutrients and micronutrients gavages present in the hospitals of Mashhad compared to the reference in year 1395

نویسندگان [English]

 • Junaid Bigdeli 1
 • Norouzy ,Abdolreza 2
 • Tannaz Jami Alahmadi 1
1 Department of Nutritional Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Nutrition, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Malnutrition is one of the major problems in patients admitted to intensive care units. Intestinal nutrition is important for patients who do not have oral intake. Nutrition in hospitals is often done through a solution prepared in the hospital kitchen. A study on nutritional value in hospitals in Mashhad was carried out to provide a clearer vision for the best nutrition in order to provide the nutritional needs for hospitalized patients.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, the contents of the baking instruction in the hospitals were analyzed using Nut4 software and the existing nutritional value was compared with the standard RDI of 2000 kilocalories per person. Data analysis was done using SPSS software and t-test. (Significance level <0.05).
Result: Mean calories, macronutrients and micronutrients were significantly lower than RDI standards. The average of vitamins, vitamin B12, vitamin E and vitamin D was lower than the standard RDI, but vitamin A, folic acid, vitamin C, and vitamin K were optimal. The amount of iron, calcium, zinc, copper was significant. However, no significant difference was observed between manganese and chromium.
Discussion: The gavage solution prepared in hospitals has been inadequate to meet the needs of patients. Due to the high use of hand gavage hospitals in our country, these recipes are designed to be of an acceptable nutritional value.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Malnutrition
 • Enteral Feeding
 • nutritional value
 • Gastric Feeding Tubes
 1. Hosseinpour-Niazi S, Naderi Z, Hosseinpour-Niazi N, Delshad M, Mirmiran P, Azizi F. Prevalence of malnutrition

  in hospitalized patients in Taleghani hospital in Tehran. J Gorgan Univ Med Sci 2012;13(4):97-106 .

  2. Chandra RK. Nutrition, immunity, and infection: Present knowledge and future directions. Lancet 1983;1(8326 Pt

  1):688-91.

  3. Cook AM, Peppard A, Magnuson B. Nutrition considerations in traumatic brain injury. Nutr Clin Pract

  2009;23(6):608-20.

  4. Drover JW, Cahill NE, Kutsogiannis J, Pagliarello G,Wischmeyer P, Wang M, et al. Nutrition therapy for the

  critically ill surgical patient: we need to do better! JPEN J Parenter Enteral Nutr 2010; 34(6): 644-52.

  5. Lochs H, Allison SP, Meier R, Pirlich M, Kondrup J,Schneider S, et al. Introductory to the ESPEN Guidelines on

  Enteral Nutrition: Terminology,definitions and general topics. Clin Nutr 2006; 25(2):180-6.

  6. Mokhalalati JK, Druyan ME, Shott SB, Comer GM.Microbial, nutritional and physical quality of commercial and

  hospital prepared tube feedings in Saudi Arabia. Saudi Med J 2004; 25(3): 331-41.

  7. Sullivan MM, Sorreda-Esguerra P, Platon MB, Castro CG, Chou NR, Shott S, et al. Nutritional analysis of

  blenderized enteral diets in the Philippines. Asia Pac J Clin Nutr 2004; 13(4): 385-91.

  8. Dehnadi Moghadam A, Yousefzade Chabok S, Ramezani F, Kazemnejd Leili E, Rahimi V. Evaluation of nutritional

  quality and microbial contamination of enteral feeding solutions in hospitalized patients referred to neurosurgical ICU

  of Poursina Hospital in Rasht. Pejouhandeh 2010; 15(5):213-9. [In Persian].

  9. Mokhalalati JK, Druyan ME, Shott SB, Comer GM. Microbial, nutritional and physical quality of commercial and

  hospital prepared tube feedings in Saudi Arabia. Saudi Med J 2004; 25(3): 331-41.

  10. Dehnadi Moghadam A, Yousefzade Chabok S, Ramezani F, Kazemnejd Leili E, Rahimi V. Evaluation of

  nutritional quality and microbial contamination of enteral feeding solutions in hospitalized patients referred to

  neurosurgical ICU of Poursina Hospital in Rasht. Pejouhandeh 2010; 15(5):213-9. [In Persian].

  11. Lucia Rocha CM, Beninga MT, Ferraz AD, Maria SD. Hazard analysis and critical control point system approach in

  the evaluation of environmental and procedural sources of contamination of enteral feedings in three hospitals. JPEN J

  Parenter Enteral Nutr 2000; 24(5): 296-303.

  12. Polderman KH, Jorna EM, Girbes AR. Inter-observer variability in APACHE II scoring: effect of strict guidelines

  and training. Intensive Care Med 2001; 27(8): 1365-9.

  13. Mahan LK, Raymond JL, Escott-Stump S. Nutrition assessment, intake: analysis of the diet. In: Mahan LK,

  Raymond JL, Escott-Stump S, editors. Krause's food and the nutrition care process. 13th ed. Philadelphia,PA: Saunders;

  2011.

  14. Salehifar E, Ala SH, Hosseini H. The study of hospital gavage solution and calorie and protein in take for patients

  needs from the special care unit at Imam Khomeini hospital, Sari, Iran during 2005-2006. J Mazandaran Univ Med Sci

  2008; 18(64): 81-5. [In Persian].

  15.Ramezani-Jolfaie N, Rouhani MH, Mirlohi M, Babashahi M, Abbasi S, Adibi P, et al. Evaluation of Nutritional

  Status in Patients Fed Enteral Nutrition Solutions (Commercial and Non-Commercial) and Comparison of Nutrient

  Contents in These Solutions. J Isfahan Med Sch 2016; 34(384): 594-604.

  16. Razavi SM, Barkhidarian B, Razavi SMA, Rahbari A, Ranjbar R, Seyedhamzeh S. Standardization of hospital

  formula. Med J Mashad Univ Med Sci 2014;57(1): 443-9. [In Persian].

  17. Kraft MD, Btaiche IF, Sacks GS, Kudsk KA. Treatment of electrolyte disorders in adult patients in the intensive

  care unit. Am J Health Syst Pharm 2005; 62(16): 1663-82.

 2. 18. Safavi M, Honarmand A. Admission hypomagnesemia--impact on mortality or morbidity in critically ill patients.

  Middle East J Anaesthesiol 2007; 19(3): 645-60.

  19. Escuela MP, Guerra M, Anon JM, Martinez-Vizcaino V, Zapatero MD, Garcia-Jalon A, et al. Total and ionized

  serum magnesium in critically ill patients. Intensive Care Med 2005; 31(1): 151-6.

  20. Soliman HM, Mercan D, Lobo SS, Melot C, Vincent JL. Development of ionized hypomagnesemia is associated

  with higher mortality rates. Crit Care Med 2003; 31(4): 1082-7.

  21. Yousefzadeh S, Shabbidar S, Dehnadi Moghaddam A, Ahmadi Dafchahi M. Assessment of nutritional support in

  head trauma patients in neurosurgery intensive care unit. J Gorgan Univ Med Sci 2007;9(3): 53-8. [In Persian].

  22. Daneshzad E, Azadbakhat L, Neamani F, Abasi S, Shirani F, Adibi P. Nutritional assessment of ICU impatients in

  Alzahra Hospital. J