بررسی میزان کالری، درشت مغذی‌ها و ریزمغذی‌های موجود در گاواژهای بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مقایسه با رفرنس در سال 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تغذیه،دانشکده پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه علوم تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

چکیده:
مقدمه: سوء تغذیه یکی از مشکلات عمده در بیماران بستری در بخش مراقبت‎های ویژه است. تغذیه بیماران در بیمارستان‎ها غالباً از طریق محلول تهیه شده در آشپزخانه بیمارستان‎ها انجام می‎شود. از این ‌رو مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان ارزش غذایی موجود در گاواژهای بیمارستان‌های مشهد انجام شد تا دید روشن‌تری برای اتخاذ بهترین نوع تغذیه به‌ منظور فراهم شدن نیازهای تغذیه‌های بیماران بستری فراهم شود.
روش کار:. در این مطالعه مقطعی- توصیفی محتویات دستورالعمل پخت بیمارستان ها با نرم افزار Nut4 مورد آنالیز قرار گرفت و میزان ارزش غذایی موجود با میزان استاندارد RDI برطبق 2000 کیلو کالری مورد نیاز روزانه برای فرد مورد مقایسه قرار گرفت. تجریه تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون تی  (p < 05/0) صورت گرفت.
نتایج: میانگین کالری، درشت مغذی‎ها و ریز مغذی‎ها در مقایسه با استاندارد RDI به طور معناداری کمتر بوده است. میانگین ویتامین‎های، ویتامین B12، ویتامین E و ویتامین D کمتر از مقدار استاندارد RDI بودند اما ویتامین A، اسید فولیک، ویتامین C و ویتامین K در حد مطلوب بوده است. میزان آهن، کلسیم، روی، مس به صورت معنی دار بود. هر چند مقادیر منگنز و کروم تفاوت معنی داری نداشت.
بحث: محلول گاواژ تهیه شده در بیمارستان ها برای تامین نیاز های بیماران ناکافی بوده است. با توجه به استفاده بالای بیمارستان های کشور ما از گاواژهای دستی لازم است این دستور پخت‎ها به گونه طراحی شوند که از ارزش غذایی قابل قبولی برخوردار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of calories, macronutrients and micronutrients gavages present in the hospitals of Mashhad compared to the reference in year 1395

نویسندگان [English]

  • Junaid Bigdeli 1
  • Norouzy ,Abdolreza 2
  • Tannaz Jami Alahmadi 1
1 Department of Nutritional Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Nutrition, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Malnutrition is one of the major problems in patients admitted to intensive care units. Intestinal nutrition is important for patients who do not have oral intake. Nutrition in hospitals is often done through a solution prepared in the hospital kitchen. A study on nutritional value in hospitals in Mashhad was carried out to provide a clearer vision for the best nutrition in order to provide the nutritional needs for hospitalized patients.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, the contents of the baking instruction in the hospitals were analyzed using Nut4 software and the existing nutritional value was compared with the standard RDI of 2000 kilocalories per person. Data analysis was done using SPSS software and t-test. (Significance level <0.05).
Result: Mean calories, macronutrients and micronutrients were significantly lower than RDI standards. The average of vitamins, vitamin B12, vitamin E and vitamin D was lower than the standard RDI, but vitamin A, folic acid, vitamin C, and vitamin K were optimal. The amount of iron, calcium, zinc, copper was significant. However, no significant difference was observed between manganese and chromium.
Discussion: The gavage solution prepared in hospitals has been inadequate to meet the needs of patients. Due to the high use of hand gavage hospitals in our country, these recipes are designed to be of an acceptable nutritional value.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Malnutrition
  • Enteral Feeding
  • nutritional value
  • Gastric Feeding Tubes