بررسی آگاهی و نگرش در مورد زردی نوزادی در مادران نوزادان متولد شده در بیمارستان شهید رجایی تنکابن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بیماری های اطفال، پردیس رامسر، دانشگاه عاوم پزشکی مازندران، رامسر، ایران

2 دکتر داروساز، کمیته تحقیقات دانشجویی، پردیس رامسر، دانشگاه عاوم پزشکی مازندران، رامسر، ایران

3 کارشناس پرستاری، بخش NICU، بیمارستان شهید رجایی، تنکابن، ایران

4 دکتر داروساز، کمیته تحقیقات دانشجویی، پردیس رامسر، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، رامسر، ایران

5 دانشیار، گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

چکیده

خلاصه
  مقدمه
زردی نوزادی به علت افزایش بیلی روبین در 50 درصد نوزادان ترم و 80 درصد نوزادان پره ترم دیده    می شود. باتوجه به عوارض خطرناک این بیماری، ارجاع به موقع نوزاد در موثر بودن تشخیص و درمان به موقع وپیشگیری از  عوارض زردی نوزادان که وابسته به آگاهی و نگرش مناسب مادران در این زمینه است، بسیار مهم است. لذا این مطالعه با هدف  بررسی آگاهی و نگرش مادران نوزادان  تازه متولد شده مبتلا به زردی در شهرستان تنکابن انجام شد.
 روش کار
این مطالعه مشاهده ای بر روی 365 نفر از مادران تازه زایمان کرده و بستری شده در بیمارستان شهید رجایی تنکابن در فاصله زمانی پاییز 1395 تا بهار 1396 انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر  متغیر های زمینه ای آگاهی و نگرش بود. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون کای مربع و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت.
نتایج
در پاسخ به سوالات مربوط به آگاهی در خصوص زردی نوزادی، آگاهی مادران از علائم زردی نوزادی، بیشترین و آگاهی از علل بروز زردی در نوزاد، کمترین پاسخ صحیح را داشتند. از میان مادران، 36/78 درصد دارای آگاهی متوسط یا کمتر و 93/4 درصد نگرش کمتر از متوسط بودند. همچنین رابطه معناداری میان افزایش سن، سطح اجتماعی-اقتصادی و تحصیلات مادر، با آگاهی در مورد زردی نوزاد وجود داشت.
نتیجه گیری
 یافته ها بیانگر ضرورت آموزش مادران در مورد زردی نوزادی، ایجاد زمینه برای تحصیل و ارتقای سطح و  شیوه زندگی آنها می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of knowledge and attitude about neonatal jaundice in mothers of neonates born in Shahid Rajaee General Hospital, Tonekabon

نویسندگان [English]

 • Hossein Firoozi 1
 • Samaneh Habibi 2
 • Azin Kordi 3
 • Patrick Honarchian Masihi 4
 • Nematollah Ahangar 5
1 Assistant Professor, Department of Pediatrics, Ramsar Campus, Mazandaran University of Medical Sciences, Ramsar, Iran
2 Pharmacist, Student Researches Committee, Ramsar Campus, Mazandaran University of Medical Sciences, Ramsar, Iran
3 Head Nurse, Department of NICU, Shahid Rajaee Hospital, Tonekabon, Iran
4 . Pharmacist, Student Researches Committee, Ramsar Campus, Mazandaran University of Medical Sciences, Ramsar, Iran
5 Associate Professor of Pharmacology, Department of Pharmacology, School of Medicine, Guilan University of medical Sciences, Rasht, Iran
چکیده [English]

Abstract
 Introduction
      Neonatal jaundice is due to increased bilirubin and is seen in 50% of the term and 80% of preterm neonates. Due to dangerous side effects of this disease, prompt referral of neonates is important in accurate diagnosis and treatment. Meanwhile, the knowledge and attitude of mothers about neonatal jaundice is of great importance. So, this study was performed to assess the knowledge and attitude of postnatal mothers over neonatal jaundice in Tonekabon, North of Iran.
Materials and methods
This descriptive observational study was conducted on 365 mothers, whose neonates were born with jaundice and delivered at Shahid Rajaee general hospital, Tonekabon, from September 2016 to May 2017. The subjects were interviewed using a structured questionnaire. The questionnaire was used to evaluate the subject’s knowledge and attitude about neonatal jaundice. Statistical analysis was performed suitably by chi-square and pearson correlation using SPSS 22.
Results
In response to questions, mother's knowledge about neonatal jaundice was the most and the attitude over causes of jaundice in neonates had the least correct response. Among cases, 78.36% had moderate or lower knowledge, and 4.93% had less than a moderate attitude. There was also a significant relationship between age, socioeconomic status and mother's education with knowledge about neonatal jaundice.
Conclusion
Findings show the importance of increase in mother’s knowledge about neonatal jaundice, providing them helpful settings for education and promoting their life's level and style.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Neonatal jaundice
 • Knowledge
 • Attitude
 1. Ogunfowora OB, Daniel OJ. Neonatal jaundice and its management: knowledge, attitude and practice of community health workers in Nigeria. BMC Public Health. 2006 Dec;6(1):19.
 2. Woodgate P, Jardine LA. Neonatal jaundice. BMJ Clin Evid. 2011 Sep 15;2011:0319.
 3. Maisels MJ, McDonagh AF. Phototherapy for Neonatal Jaundice. N Engl J Med. 2008;358:2524–525.
 4. Kaplan M, Bromiker R, Hammerman C. Severe neonatal hyperbilirubinemia and kernicterus: are these still problems in the third millennium?. Neonatology. 2011;100:354–62.
 5. Davis DR, Yeary RA. Activated charcoal as an adjunct to phototherapy for neonatal jaundice. Developmental pharmacology and therapeutics. 1987;10:12-20.
 6. Wrong RJ, Sibley DG. Therapy of unconjugated hyperbilirubinemia. Fanaroff & Martin’s Neonatal Perinatal Medicine. 2006:1440-5.
 7. Khatami F, Soltani M. Home phototherapy; an alternative method for treatment of jaundice in healthy-term newborns. Iranian Journal of Pediatrics. 2007;17(Suppl 2):193-8.
 8. Kliegman R, Stanton BM, Geme JS, Schor NF. Nelson tratado de pediatría. Elsevier Brasil; 2017 Sep 13.
 9. Zarrinkoub F, Beigi A. Epidemiology of hyperbilirubinemia in the first 24 hours after birth. Tehran University Medical Journal. 2007 Jan 1;65(6):54-9.
 10. Tikmani SS, Warraich HJ, Abbasi F, Rizvi A, Darmstadt GL, Zaidi AK. Incidence of neonatal hyperbilirubinemia: a population‐based prospective study in Pakistan. Trop Med Int Health. 2010 May;15(5):502-7.
 11. Omar C, Hamza S, Bassem AM, Mariam R. Urinary tract infection and indirect hyperbilirubinemia in newborns. N Am J Med Sci. 2011; 3(12):544.
 12. Rodrigo BK, Cooray G. The knowledge, attitude & behaviour on neonatal jaundice of postnatal mothers in Provincial General Hospital, Badulla. Sri Lanka Journal of Child Health. 2011 Dec 7;40(4).
 13. Boo NY, Gan CY, Gian YW, Lim KS, Lim MW, Krishna-Kumar H. Malaysian mother’s knowledge & practices on care of neonatal jaundice. Med J Malaysia. 2011 Aug;66(3):239-43.
 14. Egube BA, Ofili AN, Isara AR, Onakewhor JU. Neonatal jaundice and its management: knowledge, attitude, and practice among expectant mothers attending antenatal clinic at University of Benin Teaching Hospital, Benin City, Nigeria. Niger J Clin Pract. 2013;16(2):188-94.
 15. Ip S, Chung M, Kulig J, O'Brien R, Sege R, Glicken S, et al. An evidence-based review of important issues concerning neonatal hyperbilirubinemia. Pediatrics. 2004 Jul 1;114(1):130-53.
 16. Khalesi N, Rakhshani F. Knowledge, attitude and behaviour of mothers on neonatal jaundice. J Pak Med Assoc. 2008 Dec;58(12):671.
 17. Maurer HM, Shumway CN, Draper DA, Hossaini AA. Controlled trial comparing agar, intermittentphototherapy, and continuous phototherapy for reducing neonatal hyperbilirubinemia. J Pediatr. 1973 Jan 1;82(1):73-6.
 18. Odell GB, Gutcher GR, Whitington PF, Yang G. Enteral administration of agar as an effective adjunct to phototherapy of neonatal hyperbilirubinemia. Pediatr Res. 1983 Oct;17(10):810.
 19. Curtin SC, Kozak LJ. Decline in US cesarean delivery rate appears to stall. Birth. 1998 Dec;25(4):259-62.
 20. Braveman P, Egerter S, Pearl M, Marchi K, Miller C. Early discharge of newborns and mothers: a critical review of the literature. Pediatrics. 1995 Oct 1;96(4):716-26.
 21. Britton JR, Britton HL, Beebe SA. Early discharge of the term newborn: a continued dilemma. Pediatrics. 1994 Sep 1;94(3):291-5.
 22. Eaton AP. Early postpartum discharge: recommendations from a preliminary report to Congress. Pediatrics. 2001 Feb 1;107(2):400-3.
 23. Palmer RH, Clanton M, Ezhuthachan S, Newman C, Maisels J, Plsek P, et al. Applying the “10 simple rules” of the Institute of Medicine to management of hyperbilirubinemia in newborns. Pediatrics. 2003 Dec 1;112(6):1388-93.
 24. Abdulkadir I, Adeoye G, Adebiyi MN, Hassan L, Abdullahi FL, Slusher TM, et al. Influence of maternal educational instruction on mothers' knowledge about neonatal jaundice. Nigerian Journal of Basic and Clinical Sciences. 2018 Jan 1;15(1):37.
 25. Khorshidifard M, Pishva N, Bonyadi F. Assessment of Knowledge, Attitude and Behavior of Mothers on neonataljaundicein Kazeroon city in 2013. NVJ. 2015; 2 (3):59-68.
 26. Maisels MJ, Kring E. Length of stay, jaundice, and hospital readmission. Pediatrics. 1998 Jun 1;101(6):995-8.
 27. Soskolne EI, Schumacher R, Fyock C, Young ML, Schork A. The effect of early discharge and other factors on readmission rates of newborns. Arch Pediatr Adolesc Med. 1996 Apr 1;150(4):373-9.
 28. Lee KS, Perlman M, Ballantyne M, Elliott I, To T. Association between duration of neonatal hospital stay and readmission rate. J Pediatr. 1995 Nov 1;127(5):758-66.
 29. Amirshaghaghi A, Ghabili K, Shoja MM, Kooshavar H. Neonatal jaundice: knowledge and practice of Iranian mothers with icteric newborns. Pak J Biol Sci. 2008 Mar 15;11(6):942-45.
 30. Gaffari V, Vahidshani K, Taleshi B. Knowledge and attitude about neonatal ICTR among mothers in Sari. J Mazandaran Univ Med Sci. 2006; 16 (52) :92-99.
 31. Awasthi S, Verma T, Agarwal M. Danger signs of neonatal illnesses: perceptions of caregivers and health workers in northern India. Bull World Health Organ. 2006;84:819-26.