بررسی آگاهی و نگرش در مورد زردی نوزادی در مادران نوزادان متولد شده در بیمارستان شهید رجایی تنکابن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بیماری های اطفال، پردیس رامسر، دانشگاه عاوم پزشکی مازندران، رامسر، ایران

2 دکتر داروساز، کمیته تحقیقات دانشجویی، پردیس رامسر، دانشگاه عاوم پزشکی مازندران، رامسر، ایران

3 کارشناس پرستاری، بخش NICU، بیمارستان شهید رجایی، تنکابن، ایران

4 دکتر داروساز، کمیته تحقیقات دانشجویی، پردیس رامسر، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، رامسر، ایران

5 دانشیار، گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

چکیده

خلاصه
  مقدمه
زردی نوزادی به علت افزایش بیلی روبین در 50 درصد نوزادان ترم و 80 درصد نوزادان پره ترم دیده    می شود. باتوجه به عوارض خطرناک این بیماری، ارجاع به موقع نوزاد در موثر بودن تشخیص و درمان به موقع وپیشگیری از  عوارض زردی نوزادان که وابسته به آگاهی و نگرش مناسب مادران در این زمینه است، بسیار مهم است. لذا این مطالعه با هدف  بررسی آگاهی و نگرش مادران نوزادان  تازه متولد شده مبتلا به زردی در شهرستان تنکابن انجام شد.
 روش کار
این مطالعه مشاهده ای بر روی 365 نفر از مادران تازه زایمان کرده و بستری شده در بیمارستان شهید رجایی تنکابن در فاصله زمانی پاییز 1395 تا بهار 1396 انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر  متغیر های زمینه ای آگاهی و نگرش بود. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون کای مربع و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت.
نتایج
در پاسخ به سوالات مربوط به آگاهی در خصوص زردی نوزادی، آگاهی مادران از علائم زردی نوزادی، بیشترین و آگاهی از علل بروز زردی در نوزاد، کمترین پاسخ صحیح را داشتند. از میان مادران، 36/78 درصد دارای آگاهی متوسط یا کمتر و 93/4 درصد نگرش کمتر از متوسط بودند. همچنین رابطه معناداری میان افزایش سن، سطح اجتماعی-اقتصادی و تحصیلات مادر، با آگاهی در مورد زردی نوزاد وجود داشت.
نتیجه گیری
 یافته ها بیانگر ضرورت آموزش مادران در مورد زردی نوزادی، ایجاد زمینه برای تحصیل و ارتقای سطح و  شیوه زندگی آنها می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of knowledge and attitude about neonatal jaundice in mothers of neonates born in Shahid Rajaee General Hospital, Tonekabon

نویسندگان [English]

  • Hossein Firoozi 1
  • Samaneh Habibi 2
  • Azin Kordi 3
  • Patrick Honarchian Masihi 4
  • Nematollah Ahangar 5
1 Assistant Professor, Department of Pediatrics, Ramsar Campus, Mazandaran University of Medical Sciences, Ramsar, Iran
2 Pharmacist, Student Researches Committee, Ramsar Campus, Mazandaran University of Medical Sciences, Ramsar, Iran
3 Head Nurse, Department of NICU, Shahid Rajaee Hospital, Tonekabon, Iran
4 . Pharmacist, Student Researches Committee, Ramsar Campus, Mazandaran University of Medical Sciences, Ramsar, Iran
5 Associate Professor of Pharmacology, Department of Pharmacology, School of Medicine, Guilan University of medical Sciences, Rasht, Iran
چکیده [English]

Abstract
 Introduction
      Neonatal jaundice is due to increased bilirubin and is seen in 50% of the term and 80% of preterm neonates. Due to dangerous side effects of this disease, prompt referral of neonates is important in accurate diagnosis and treatment. Meanwhile, the knowledge and attitude of mothers about neonatal jaundice is of great importance. So, this study was performed to assess the knowledge and attitude of postnatal mothers over neonatal jaundice in Tonekabon, North of Iran.
Materials and methods
This descriptive observational study was conducted on 365 mothers, whose neonates were born with jaundice and delivered at Shahid Rajaee general hospital, Tonekabon, from September 2016 to May 2017. The subjects were interviewed using a structured questionnaire. The questionnaire was used to evaluate the subject’s knowledge and attitude about neonatal jaundice. Statistical analysis was performed suitably by chi-square and pearson correlation using SPSS 22.
Results
In response to questions, mother's knowledge about neonatal jaundice was the most and the attitude over causes of jaundice in neonates had the least correct response. Among cases, 78.36% had moderate or lower knowledge, and 4.93% had less than a moderate attitude. There was also a significant relationship between age, socioeconomic status and mother's education with knowledge about neonatal jaundice.
Conclusion
Findings show the importance of increase in mother’s knowledge about neonatal jaundice, providing them helpful settings for education and promoting their life's level and style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neonatal jaundice
  • Knowledge
  • Attitude