بررسی تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر عزت‌نفس و اضطراب رقابتی شناگران زن نخبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، خمینی شهر، اصفهان، ایران؛

چکیده

مقدمه
ورزشکاران همواره از روش‌های تمرینی و مهارت‌های روانشناختی گوناگونی جهت دستیابی به حداکثر پتانسیل‌های ورزشی خویش استفاده می‌کنند. خودگفتاری انگیزشی یکی از شیوه‌هایی است که ورزشکاران از آن برای عملکرد مطلوب و بهینه استفاده می‌کنند. لذا، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر عزت‌نفس و اضطراب رقابتی شناگران نخبه زن شهر اصفهان بود.
روش‌کار
این تحقیق نیمه تجربی به‌صورت پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این مطالعـه شامل کلیه شناگران نخبه زن بزرگ سال شهر اصفهان بود که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری سیستماتیک تعداد 40 نفر انتخاب و به دو گروه آزمایش (20 نفر) وگواه (20 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش، به مدت 8 هفته، هر هفته سه جلسه برنامه خودگفتاری انگیزشی (تئودوراکیس،2000) را اجرا نمود، ولی در این مدت گروه گواه هیچ‌گونه مداخله روانشناختی دریافت نکرد. آزمودنی‌های هر دو گروه در ابتدا و انتهای پژوهش بوسیله‌ی پرسش‌نامه‌های استاندارد عزت‌نفس روزنبرگ (1965) و اضطراب رقابتی ورزشی (SCAT) مورد آزمون قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تحلیل کوواریانس، کواریانس چند متغیری و تعقیبی بونفرونی تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج
نتایج پژوهش نشان داد که عامل خودگفتاری انگیزشی بر میزان متغیرهای عزت نفس و اضطراب رقابتی در شناگران نخبه تأثیر معناداری دارد (05/0P<)، اما بین میزان تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر این متغیرها در شناگران نخبه تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0P>).
نتیجه‌گیری
خودگفتاری انگیزشی باعث بهبود متغیرهای عزت نفس و اضطراب رقابتی می‌شود، لذا پیشنهاد می‌شود، مربیان و ورزشکاران از این روش برای پیشرفت و بهبود عملکرد ورزشی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Motivational Self-Talk on Self-Esteem and Competitive Anxiety in Elite Swimmer Players

نویسنده [English]

  • Allahyar Arabmomeni
Faculty of Sport science, Department of Human Science, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr/Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Athletes always use a variety of training methods and psychological skills to reach to their full potential. motivational self-talk is one of the ways that athletes use optimum performance.So, The purpose of this study was to the effects of motivational self-talk on self-Esteem, and competitive anxiety in elite swimmers female players in Isfahan.
Materials and Methods: This quasi-experimental study was performed as a pre-test, post-test with the control group. The statistical population of this study was all elite female adult swimmer players in Isfahan city. Using systematic sampling, 40 people were selected and assigned to experimental (20) and control (20 people) groups. Experimental groups performed three sessions each week of motivational self-talk program (Theodorusky, 2000) for 8 weeks, but during this period the control group did not receive any psychological intervention. Subjects in each group were evaluated at the beginning and end of the study by standard Rosenberg Self-Esteem Questionnaire (1965), and Sports competitive anxiety (SCAT) for estimating the variables of the research. Data were analyzed using covariance analysis, multivariate covariance and Bonferroni's’ post hoc tests.
Results: The results of this study indicated that the motivational self-talk factor has a significant effect on the variables of self-esteem and competitive anxiety in elite swimmer players (P <0.05).However, there was no significant difference between the amounts of motivational self-talk effects on these variables (P> 0.05). Conclusion: Motivational self-talk improved the self-esteem and competitive anxiety variables, therefore, it is suggested that coaches and athletes use motivational self-talk methods to improve and develop exercise performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivational Self-Talk
  • Self-Esteem
  • Competitive Anxiety
  • Swimmer Player