بررسی اثربخشی روان درمانی بر کاهش شدت علائم اختلال ملال پیش از قاعدگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران

2 دکترای تخصصی و استاد تمام گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاداسلامی علوم پزشکی واحد تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنائی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران.

4 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، تربت جام ، ایران.

چکیده

مقدمه: اختلال ملال پیش از قاعدگی مجموعه­ای از علائم تکرار شونده­ی فیزیکی، روانی و رفتاری است که در انتهای چرخه­ی قاعدگی رخ می­دهد و با شروع قاعدگی برطرف می­شود و موجب اختلال در عملکرد فرد می­گردد . روش­های درمانی متعدد بر روی آن موثر بوده است. با توجه به این­که نحوه­ی افکار، احساسات و هیجانات در رشد یا کاهش علائم این اختلال تاثیر می­گذارد؛  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روان­درمانی بر کاهش شدت علائم اختلال ملال پیش از قاعدگی است.
روش کار: روش پژوهش از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 28 نفر (14 نفر آزمایش و 14 نفر گروه کنترل) از بیماران مبتلا به اختلال ملال پیش از قاعدگی بود که به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به ابزار پژوهش که عبارت بود از فرم ثبت وضعیت روزانه­ی علائم پیش از قاعدگی (DRSP)  پاسخ دادند. طی 8 جلسه، هر جلسه به مدت 90 دقیقه، روان­درمانی با رویکرد شناختی رفتاری برای گروه آزمایش انجام پذیرفت و گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت ننمودند. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از نرم­افزار آماریSPSS (21) و آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته­ها: نتایج حاصل از داده‌ها نشان داد روان درمانی با رویکرد درمان شناختی رفتاری باعث کاهش معنی­دار علائم اضطرابی، افسردگی و علائم هیجانی اختلال ملال پیش از قاعدگی  افراد گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد (05/0p<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Psychotherapy on reducing severity of symptoms Premenstrual Dysphoric Disorders

نویسندگان [English]

 • Zahra Zhila Derakhshanpour 1
 • Seyed Abdolmajid Bahrainian 2
 • Seyede Mahboube Khakpour Shamsabadi 3
 • Faezeh Bahri 4
1 Master of clinical Psychology, Islamic Azad University Birjand, Birjand, Iran
2 2. Full Professor of Clinical Psychology Azad University of Medical of sciences Tehran, Tehran,Iran.
3 Master of Psychology of Exceptional children, Islamic Azad University Birjand, Birjand, Iran
4 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University Torbbat-e Gam, Torbbat-e Gam, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Premenstrual dysphoric disorder is a series of repeated physical, psychological and behavioral symptoms that occur at the end of the menstrual cycle and resolves at the onset of menstruation and disrupts the function of the individual . Several therapies have been effective on it. Considering how the thoughts, emotions and emotions affect the growth or reduction of symptoms of this disorder; The   aim    of this research was to study  , the effectiveness of psychotherapy on reducing the symptoms of Premenstrual dysphoric disorders.
Method: This design of the study is pre­-test /post-test control group. The sample include 28 persons (14 group expermintal and 14 group control) of patient premenstrual dysphoric disorder the selected randomly and the were requested to answer Daily Record   of Severity of Problem chart (DRSP). Over 8 therapy sessions, each lasting 90 minutes cognitive-behaviour therapy  while the control group did not receive any intervention. Statistical software
SPSS (21) and Covariance analysis were applied to analyse  the data.
Results: The  result of data  analysis  showed psychotherapy with cognitive behavioral therapy approach caused the decrease severity of symptoms  premenstrual dysphoric disorder (symptoms of anxiety, depression and emotional symptoms) (acceptance and positive reappraisal) of experimental group of comparision to the witness group (p  >0/05  ).
Conclusion: The result of this study indicate the effectiveness of psychotherapy  in  reducing the severity of premenstrual dysphoric disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Psychotherapy
 • Mens
 • Premenstrual dysphoric disorder
 1. Altemus,M. Neuroendocrine network and functional. Psychiatric Clinics of North America 2017; 40 (2): 189-200.
  2. Martines PE, Rubinow DR, Nieman, LK. 5 - reductase inhibition Prevents the luteal phase increase in plasma
  allopregnanolone levels and mitigates symptoms in women with premenstrual dysphoric disorder. Neuropsy
  chopharmacology 2016; 41: 1093- 1102.
  3. Liao H, Duan G, Liu P, Liu Y, Pang Y, Liu H, Tang L, Tao J, Wen D, Li Sh, Liang L, Deng D. Attered fractional
  amplitude of low frequency fluctuation in premenstrual syndrome: A resting state fMRI stady. Journal of Affective
  Disorders 2017; 218: 41-48.
  4. Kaisera G, Jandaa C, Kleinstäuberb M , Weisea C. Clusters of premenstrual symptoms in women with PMDD:
  Appearance, stability and association with impairment. J chosomatic ResearchPsy 2018; 115: 38-43.
  5. Bezerrade Carvalhoa A, AzevedoCardosoa T , CamposMondina Th, Azevedoda Silvaa R, MattosSouzaa L D,
  SilvaMagalhãesb P V, Jansena K. Prevalence and factors associated with Premenstrual Dysphoric Disorder: A
  community sample of young adult women. Psychiatry Research 2018; 268: 42-44.
  6 . Janda C, Asbrock F, Herget M, Kues JN, Weise C. Change the perception of premenstrual dysphoric disorder - An
  online-experiment using the Stereotype Content Model. Journal of Psychosexual Health 2019; 1(1): 32-36.
  7. Bixo, M; Ekberg, k; Poromaa, I.S; Hirschbery, A.L; Jonasson, A.F; Andreen,L; Timby, E; Marianne, W; Ehrenborg,
  A & Backstrom, T. Treatment of premenstrual dysphoric with the GABA receptor modulating steroid antegonist
  sepranolone (UC1010)- A randomized controlled trial. Jornal of Psychoneuroendocrinology 2017; 80: 46- 55.
  8. Bosman R, Jung S, Miloserodoy K, Schoeyers R, Rot M. Daily symptom ratings for studing premenstrual dysphoric
  disorder. Journal of Affective Disorder 2016; 189: 46-639.
  9. Takeda T, Imoto y, Nagasawa H, Takeshita A, Shiina M. Fish Consumption and Premenstrual Syndrome and
  Dysphoric Disorder in Japanese Collegiate Athletes. Journal of Pediatric and Adolescent Coynecology 2016; 29(4);
  386-389.
  10. Chin L.N, Nambiar Sh. Managment of premenstrual Syndrome. Obstetrics Gynaecology & Reproductive Medicine
  2017; 27(1): 1-6.
  11. Orff H.J, Parry B.L. Premenstrual Dysphoric Disorder, Reference Module in Neuroscienc and Biobehavioral
  Psychology 2017; 4: 197-216.
 2. 12. Craner J.R, Sigmon S.T, Young M.A. Self- Focusea Attention and Symptoms Across Menstrual Cycle Phases in
  women with and without Premenstrual Disorders. Cognitive Therapy and Research 2016; 40(1): 118-127.
  13. Scalea TL, Pearlstein T. Premenstrual Dysphoric Disorder. Psychiatric Clinics of North America 2017 40 (2): 201-
  216.
  14. Shobeiri F,Ezati Araste F, Nazari M. The effect of calcium on physical symptoms of premenstrual syndrome. Iran J
  Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(1): 7-15. (Persian).
  15. Kues JN, Janda C, Kleinstaeuber M, Weise C. Internet-based cognitive behavioural self-help for premenstrual
  syndrome: study protocol for a randomised controlled trial. Trials 2014; 15(1):472-81.
  16. Sepehri Rad M,Touzande Jani H. The study of the effectiveness of cognitive-behavioral cognitive behavioral
  training and traditional dietary therapy on depression and Physical Symptoms in Premenstrual Syndrome. Iran J Obstet
  Gynecol Infertil 2016; 18(177): 11-19. (Persian).
  17. Riggs S.E, Creed T.A. A Model to Transform Psychosis Milieu Treatment Using CBT Informed Interventions.
  Cognitive and Behavioral Practice 2017; 24(3): 353- 362.
  18. Camara R.A, Kohler C.A, Maes M, Nunes- Neto P.R, Brunoni A.R, Quevedo J, Fernandes B.S, Perugi G;
  Hyphantis T.N, Carvalho A.F. Affective tempraments and emotional traits are associate with a positive screening for
  premenstrual dysphoric disorder. Comprehenstryive Psychia 2016; 71: 33-38.
  19. Panahi F, Faramarzi,M. The effects Mindfulness-Based Cognitive Therapy on depression and Anxiety in women
  with premenstrual syndrome. Article ID 2016; 9816481, 7 pages.
  20. Maddineshat M, Keyvanloo S, Lashkardoost H, Arki M, Tabatabaeichehr M. Effectiveness of Group CognitiveBehavioral Therapy on Symptoms of Premenstrual Syndrome (PMS). Iranian journal of psychiatry 2016; 11(1), 30-36.
  21. Karami J, Zalipour S, Rahmani S, Zabet M. The Effectiveness of Web Therapy on the Symptoms of Premenstrual
  Syndrome. Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 2015; 13 (12): 1016-1021. (Persian).
  22. Mirghafourvand M, Malakouti J, Mohammad Alizadeh Charandabi S, Farshbaf Khalilic A, Ghanbari Homayi S.
  The efficacy of lemon balm (Melissa officinalis L.) alone and combined with lemon balm—Nepeta menthoides on
  premenstrual syndrome and quality of life among students: A randomized controlled trial. Journal of Herbal Medicine
  2016; 6: 142–148.
  23. Kimieaie Asadi F. K, Jadidian A. A, Aslani J. The Effect of Relaxation and Positive Self-Talk on Symptoms of
  Premenstrual Syndrome. Avicenna Journal of Neuro Psych Physiology 2016; 3(2): 1-6.
  24. Bluth K, Gaylord S, Ngugen, K, Bunevicius A, Girdler S. Mindfulness- based stress reduction as a promising
  intervention for amelioration of premenstrua dysphoric disorder symptoms. Mindfulness 2015; 6 (6): 1292-1302.
  25. Karimi Z, Alipour A, Mohtashami T. The effectiveness of combined Behavioral therapy and Calcium
  supplemention Plus Vitamin D on reducing the Premenstrual Syndrome. Arak Medical Univercity Journal 2015;
  18(96): 46-56. (Persian).
  26. Kleinstäuber M, Witthöft M, Hiller W. Cognitive-behavioral and pharmacological interventions for premenstrual
  syndrome or premenstrual dysphoric disorder: a meta-analysis. Journal of clinical psychology in medical settings
  2012; 19(3), 308-319.
  27. Vatankhaah H, Rahmani M, Hashemizadeh S. The effectiveness of cognitive-behavioral training on general health
  and reducing aggression in women with premenstrual syndrome. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In
  Business 2012; 4(9), 1098.
  28. Kathleen M, Lustyk B, Gerrish WG, Shaver Sh, Keys sh. Cognitive- behavioral therapy for premenstrual syndrome
  and premenstrual dysphonic disorder: a systematic review. Arch Women’s Mental Health 2009; 12:85-91.
  29. Hoffmans J, Richmond A, Landman F, Blom M. The effects of light therapy and cognitive behavioral therapy in
  premenstrual dysphoric disorder (PMDD). Journal of Affective Disorder 2008; 107 (1): 86-125.
  30. Davoudi I, Izadi Mazidi S, Mehrabizade M. The Effect of Cognitive-Behavioral Psychotherapy / Narrative on
  Premenstrual Syndrome in Female Students. . Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(11): 7-15. (Persian).
  31. Eggert, L., Witthöft, M., Hiller, W., & Kleinstäuber, M. Emotion Regulation in Women with Premenstrual
  Syndrome (PMS): Explicit and Implicit Assessments. Cognitive Therapy and
  Research 2016; 40(6): 747-763.
  32. Eggert, L; Kleinstauber, M; Hiller, W & Witthoft, M. Emotional interference and attentional
  processing in premenstrual syndrom. Journal of Behavior therapy and Experimental Psychiatry 2017; 54: 77-87.
  33. Bruggink, A; Huisman, S; Vuijk, R; Kraaij, V & Granefski. Cognitive emotion regulation, anxiety
  and depression in edults with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders 2016; 22: 34-44.