بررسی اثربخشی روان درمانی بر کاهش شدت علائم اختلال ملال پیش از قاعدگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران

2 دکترای تخصصی و استاد تمام گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاداسلامی علوم پزشکی واحد تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنائی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران.

4 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، تربت جام ، ایران.

چکیده

مقدمه: اختلال ملال پیش از قاعدگی مجموعه­ای از علائم تکرار شونده­ی فیزیکی، روانی و رفتاری است که در انتهای چرخه­ی قاعدگی رخ می­دهد و با شروع قاعدگی برطرف می­شود و موجب اختلال در عملکرد فرد می­گردد . روش­های درمانی متعدد بر روی آن موثر بوده است. با توجه به این­که نحوه­ی افکار، احساسات و هیجانات در رشد یا کاهش علائم این اختلال تاثیر می­گذارد؛  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روان­درمانی بر کاهش شدت علائم اختلال ملال پیش از قاعدگی است.
روش کار: روش پژوهش از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 28 نفر (14 نفر آزمایش و 14 نفر گروه کنترل) از بیماران مبتلا به اختلال ملال پیش از قاعدگی بود که به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به ابزار پژوهش که عبارت بود از فرم ثبت وضعیت روزانه­ی علائم پیش از قاعدگی (DRSP)  پاسخ دادند. طی 8 جلسه، هر جلسه به مدت 90 دقیقه، روان­درمانی با رویکرد شناختی رفتاری برای گروه آزمایش انجام پذیرفت و گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت ننمودند. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از نرم­افزار آماریSPSS (21) و آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته­ها: نتایج حاصل از داده‌ها نشان داد روان درمانی با رویکرد درمان شناختی رفتاری باعث کاهش معنی­دار علائم اضطرابی، افسردگی و علائم هیجانی اختلال ملال پیش از قاعدگی  افراد گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد (05/0p<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Psychotherapy on reducing severity of symptoms Premenstrual Dysphoric Disorders

نویسندگان [English]

  • Zahra Zhila Derakhshanpour 1
  • Seyed Abdolmajid Bahrainian 2
  • Seyede Mahboube Khakpour Shamsabadi 3
  • Faezeh Bahri 4
1 Master of clinical Psychology, Islamic Azad University Birjand, Birjand, Iran
2 2. Full Professor of Clinical Psychology Azad University of Medical of sciences Tehran, Tehran,Iran.
3 Master of Psychology of Exceptional children, Islamic Azad University Birjand, Birjand, Iran
4 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University Torbbat-e Gam, Torbbat-e Gam, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Premenstrual dysphoric disorder is a series of repeated physical, psychological and behavioral symptoms that occur at the end of the menstrual cycle and resolves at the onset of menstruation and disrupts the function of the individual . Several therapies have been effective on it. Considering how the thoughts, emotions and emotions affect the growth or reduction of symptoms of this disorder; The   aim    of this research was to study  , the effectiveness of psychotherapy on reducing the symptoms of Premenstrual dysphoric disorders.
Method: This design of the study is pre­-test /post-test control group. The sample include 28 persons (14 group expermintal and 14 group control) of patient premenstrual dysphoric disorder the selected randomly and the were requested to answer Daily Record   of Severity of Problem chart (DRSP). Over 8 therapy sessions, each lasting 90 minutes cognitive-behaviour therapy  while the control group did not receive any intervention. Statistical software
SPSS (21) and Covariance analysis were applied to analyse  the data.
Results: The  result of data  analysis  showed psychotherapy with cognitive behavioral therapy approach caused the decrease severity of symptoms  premenstrual dysphoric disorder (symptoms of anxiety, depression and emotional symptoms) (acceptance and positive reappraisal) of experimental group of comparision to the witness group (p  >0/05  ).
Conclusion: The result of this study indicate the effectiveness of psychotherapy  in  reducing the severity of premenstrual dysphoric disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychotherapy
  • Mens
  • Premenstrual dysphoric disorder