بررسی اضطراب قبل از عمل جراحی در بیماران بستری: یک مطالعه توصیفی مقطعی در سال 97

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2 گروه پرستاری، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پیمانیه، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

3 گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

4 گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

5 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی- واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پیمانیه

6 مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه: اﺿﻄﺮاب ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﻛﻨﻨﺪه ذﻫﻨﻲ ﻳﺎ اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﭘﻴﺶ بینی ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻳﺎ اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﻣﻲ­باشد و ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ اﺣﺴﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن­ﻫﺎ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ­ﻛﻨﻨﺪ. این مطالعه با هدف بررسی اضطراب قبل از عمل جراحی در بیماران بستری بیمارستان پیمانیه شهرستان جهرم در سال ۱۳۹۷ صورت گرفت.
روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است که 209 نفر از بیماران بستری در بیمارستان پیمانیه شهرستان جهرم در سال 97 وارد مطالعه شدند. ابزار گرداوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و اضطراب اشپیلبرگ بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفت.
نتایج: میانگین اضطراب صفت 75/7±96/44 و میانگین اضطراب حالت 17/8±54/44 بود. بین اضطراب قبل از عمل با سن و وضعیت تأهل افراد رابطه معناداری وجود دارد. بین میانگین اضطراب صفت و حالت زنان و مردان تفاوت معنی داری مشاهده نشد (391/.,P= 492 P=). اما بین میانگین اضطراب صفت و حالت افراد مجرد و متاهل تفاوت معنی داری مشاهده گردید (006/.,P= 024/. P=).
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که اضطراب قبل از عمل در زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد ولی در افراد مجرد بیشتر از افراد متاهل می باشد. بنابراین پیشنهاد می­گردد با به کارگیری روش های متنوع جهت آموزش بیماران و مشخص کردن برنامه مدون آموزشی در جهت رفع عوامل موثر بر اضطراب اقدام گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preoperative anxiety in hospitalized patients: A descriptive cross-sectional study in 2019

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rastgarian 1
  • Nafiseh Esmaealpour 2
  • Shohreh Javadpour 3
  • Seyed ebrahim sadeghi 4
  • Navid Kalani 5
  • Abdol ali Sepidkar 6
  • Mohammad hasan Damshenas 1
1 Anesthesiology, Critical Care and Pain Management Research Center, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
2 Nursing Department, Clinical Research Development Unit, Peymaniyeh Hospital, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
3 Nursing Department, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
4 Anesthesiology Department, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
5 Research center for social Determinants of Health, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
6 Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Anxiety are considered as survivors based on their new hair or new nasal nose and their aim is to study and evaluate them. Preoperative anxiety was measured in hospitalized patients in Peymanieh Hospital in Jahrom in year 2019.
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 209 hospitalized patients in Peymanieh Hospital of Jahrom in 2019. Data gathering tool was Spielberg's demographic information and anxiety questionnaire. Data were analyzed using descriptive and inferential statistical tests.
Results: Mean trait anxiety was 44.96 ± 7.75 and mean state anxiety was 44.54 ± 8.17. There was a significant relationship between preoperative anxiety and age and marital status. There was no significant difference between mean trait anxiety and men and women (P = 0.391, P = .492). But there was a significant difference between the average trait anxiety and single and married individuals (P = 0.006, P = 0.024).
Conclusion: The results of this study showed that pre-operative anxiety is not different in men and women, but it is more in single men than married people. Therefore, it is recommended to use various methods to educate patients and identify a well-designed educational program to eliminate the effective factors on anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Surgery
  • Hospitalized Patients