مقایسه میزان بروز تهوع و استفراغ پس از عمل در جراحی برداشت سنگ کلیه از راه پوست با دو روش سوپاین و پرون: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2 فوق تخصص غدد، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

3 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی- واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پیمانیه

چکیده

چکیده
مقدمه: تهوع و استفراغ یکی از شایع‎ترین عوارض بیهوشی می‎باشد که می‎تواند باعث نارضایتی در بیماران شود. امروزه عمل جراحی پرکوتانئوس نفرولیتوتومی یکی از  کم تهاجم‎ترین روش‎های جراحی است که می توان با کاهش عوارض بعد از عمل این روش را بهینه‎تر کرد. بنابراین مطالعه حاضر  با هدف بررسی وضعیت سوپاین و پرون بر میزان تهوع و استفراغ پس از عمل انجام شده است.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 200 بیمار در 4 گروه(50 نفری:A  3سی سی مارکائین 5/0% نخاعی در حالت سوپاین، گروه B:  2سی سی مارکائین 5/0% نخاعی + 20 میکروگرم فنتانیل در حالت سوپاین، گروه C: 3سی سی مارکائین 5/0% نخاعی در حالت پرون، گروه D: 2سی سی مارکائین 5/0% نخاعی + 20 میکروگرم فنتانیل در حالت پرون  انجام شد. میزان تهوع و استفراغ در ریکاوری و 6 ساعت بعد از عمل، میزان ضربان قلب و فشارخون بیماران قبل و بعد از انجام بی حسی اسپاینال، دقایق 10 و 15 حین عمل، در ریکاوری و پس از خروج از ریکاوری مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج: بیشترین میزان تهوع و استفراغ در ریکاوری به ترتیب در گروه های A(44%) C(28%)،D(14%) و B(12%) بود. بین دو روش سوپاین و پرون پوزیشن با دوزهای متفاوت مارکایین از لحاظ تهوع و استفراغ در ریکاوری، تفاوت معنی‌دار وجود نداشت (05/0p>). بین دو روش سوپاین و پرون پوزیشن با دوزهای متفاوت مارکایین از لحاظ استفاده از مخدر حین عمل و بعد از عمل تفاوت معنی‌دار وجود نداشت (05/0p>).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که بیشترین میزان تهوع و استفراغ در حین انتقال به ریکاوری بوده و بیشترین خطر مربوط به پوزیشن سوپاین است؛ اگرچه در سایر موارد بین تهوع و استفراغ و سایر متغیرها رابطه معنی داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Postoperative Nausea and Vomiting in Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL) through Two Supine and Prone Methods: A Clinical Trial Study

نویسندگان [English]

  • Reza Sahraie 1
  • Fatemeh Eftekharian 2
  • Mohammad hasan Damshenas 1
  • Navid Kalani 3
  • Ahmad Rastgarian 1
1 Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
2 Endocrinology & Metabolism, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
3 Research center for social Determinants of Health, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
چکیده [English]

Abstract                                                                                                        
Introduction: Nausea and vomiting is one of the most common complications of anesthesia that can cause dissatisfaction and stress in the patient and medical staff. On the other hand, Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL) is one of the least invasive surgical procedures which can be optimized by reducing the postoperative complications. According to the above mentioned points, the present study was designed to investigate the supine and prone position on the rate of postoperative nausea and vomiting.
Method:This study was a clinical trial on 200 patients in 4 groups of 50 (group A: 3cc of Marcain spinal 0.5% in supine position, group B: 2cc of marcain spinal 0.5% + 20 micrograms of fentanyl in supine position, group C: 3cc of Marcain spinal 0.5% in prone position, group D: 2cc of Marcain spinal 0.5% + 20 micrograms of fentanyl in prone position). Nausea and vomiting were measured in recovery and 6 hours after the operation. The patient's heart rate and blood pressure were measured before the anesthesia and spinal anesthesia, after anesthesia, at minutes 10 and 15 of the operation, in recovery and after recovery.
Results: The highest rates of nausea and vomiting in recovery were in groups A (44%), C (28%), D (14%) and B (12%), respectively. However, after surgery, there was no difference between the two methods of supine and prone position with different doses of marcain in terms of NV recovery (p<0.05). Moreover, there was no significant difference between the two methods of supine and prone position with different doses of Marcain in terms of drug use during and after surgery (p<0.05). Meanwhile, hospitalization in group C (with a standard deviation of 1.73±1.81) was longer than the other groups. The highest mean systolic blood pressure was observed in the prone position and group D and the lowest was observed in the supine position and group A after the anesthesia.
Conclusion: According to the obtained results, it can be concluded that the highest rate of nausea and vomiting was observed during the transfer to recovery and the highest risk was related to the supine position. However, in other cases, there was no significant relationship between nausea and vomiting and other variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nausea
  • Vomiting
  • Supine
  • Prone
  • Nephrolithotripsy