بررسی میزان فعالیت فیزیکی شغلی و غیر شغلی در بیماران دچار سندرم حاد کروناری مراجعه کننده به یک مرکز اورژانس قلب در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار طب کار و بیماریهای شغلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

2 دانشیار قلب وعروق، فلوشیپ نارسایی قلب و عروق، مرکز تحقیقات پیشگیری از آترواسکلروز، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

3 دانشیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

4 دستیار تخصصی طب کار و بیماریهای شغلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

چکیده

خلاصه
مقدمه: بی تحرکی یک ریسک فاکتور مهم برای بیماریهای ایسکمیک قلبی است. این مطالعه جهت ارزیابی ارتباط بین فعالیت فیزیکی شغلی و غیر شغلی با سندرم حاد کروناری و عوامل خطر بروز آن در بیماران پذیرش شده در یک مرکز اورژانس قلب انجام شد.
روش کار: 227 بیمار مرد مبتلا به سندرم حاد کروناری در یک بیمارستان دانشگاهی بصورت تصادفی انتخاب شدند. یک پرسشنامه شامل اطلاعات فردی، پزشکی و شغلی مورد استفاده قرار گرفت. فعالیت فیزیکی شغلی، ورزشی و اوقات فراغت بوسیله پرسشنامه فعالیت فیزیکی بک مورد ارزیابی قرار گرفت. جمعیت مورد مطالعه بر اساس اندکسهای فعالیت فیزیکی شغلی، ورزشی و اوقات فراغت در پرسشنامه بک به سه گروه با فعالیت فیزیکی کم، متوسط و زیاد تقسیم شدند.
نتایج: شیوع عوامل خطر بیماریهای قلبی شامل هیپرتاسیون، دیس لیپیدمی، دیابت، چاقی و استعمال دخانیات در جمعیت مورد مطالعه به ترتیب 32، 18.5، 19، 11 و 34.4 درصد بود. از میان عوامل خطر فقط دیابت و اضافه وزن با فعالیت فیزیکی شغلی و دیس لیپیدمی با فعالیت فیزیکی شغلی و ورزشی رابطه معنی داری نشان دادند، در حالیکه رابطه سایر عوامل خطر قلبی با فعالیت فیزیکی معنی دار نبود.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد اغلب مبتلایان به سندرم حاد کروناری، فعالیت فیزیکی شغلی و غیر شغلی در حد کم و متوسط داشتند. اگرچه یک ارتباط معنی دار آماری بین میزان فعالیت فیزیکی شغلی و نوع سندرم حاد کروناری پیدا نشد اما فعالیت فیزیکی ورزشی و اوقات فراغت می تواند با کاهش شیوع عوامل خطر آن بخصوص دیابت و دیس لیپیدمی در پیشگیری از بیماری ایسکمیک قلبی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of occupational and non-occupational physical activity in acute coronary syndrome patients admitted in emergency heart center of Mashhad University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Ehsan Rafieemanesh 1
  • Farveh Vakilian 2
  • Lida Jarahi 3
  • Golnoosh Ghooshchi 4
1 Associate Professor, Department of occupational medicine, Faculty of medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Fellowship of Heart Failure, Atherosclerosis Prevention Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor of Community Medicine. Department of Community Medicine, Faculty of Medicine. Mashhad University of Medical Sciences.
4 Assistant of Occupational Medicine, Department of occupational medicine, Faculty of medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction:  Physical  inactivity  is  an  important  risk  factor  for  ischemic  heart  disease  (IHD).  This study was conducted to evaluate the relationship between occupational and non-occupational physical activity with acute coronary syndrome (ACS) and its risk factors in patients admitted in an emergency heart center.
Materials and Methods: 227 male patients of ACS were randomly selected in an academic hospital. A questionnaire including individual, medical and occupational history was used for data collection. Occupational, sport and leisure time physical activity was evaluated by Baecke questionnaire. The studied population divided into mild, moderate and severe activity groups based on index of Baecke questionnaire.
Results: The prevalence of the risk factors of IHD, including hypertension, dyslipidemia, diabetes, obesity and smoking, was 32, 18.5, 19, 11, and 34.4 percent respectively. Among risk factors of IHD only obesity and diabetes had significant relationship with occupational physical activity and dyslipidemia had significant relationship with both sports activity and occupational physical activity. While other risk factors of IHD and physical activity revealed no statistically significant relationship.
Conclusion: The results of this study showed that most of ACS patients admitted in the emergency heart center had mild to moderate occupational and non-occupational physical activity. Although the researchers couldn’t find a statistically significant relationship between occupational physical activity and ACS, but sports activity and leisure time physical activity can be effective in prevention of IHDs with decrease in risk factor prevalence of these diseases, specially diabetes and dyslipidemia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sports activity
  • occupational physical activity
  • leisure time physical activity
  • risk factors of Ischemic Heart Disease (IHD)
  • Acute Coronary Syndrome (ACS)