بررسی ویژگی های شخصیتی کارکنان و رابطه آن با عملکرد مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، ایران.

2 استادیار، روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، ایران.

3 استادیار، مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، ایران.

4 استادیار، مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، ایران.

5 استادیار، آمار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.

چکیده

چکیده :
مقدمه :ازجمله عواملی که باعث افزایش عملکرد سازمانی می شود شخصیت افراد می باشد سازش و هماهنگی بین نوع شخصیت ونوع محیط باعث سازگاری بیشتر با شغل و حرفه می گردد که به نوبه خود به عملکرد سازمانی مثبت منجر می شود. لذا هدف از اجرای این تحقیق بررسی و تبیین بلوغ کارکنان مبتنی بر ویژگی‌های شخصیتی کارکنان است.
روش کار: جامعه آماری شامل 7394 نفر از کارمندان استان خراسان رضوی است. حجم نمونه برابر با 406 نفر از فرمول وکران محاسبه شد. وجهت بررسی یافته ها از پرسشنامه بلوغ سازمانی و پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار  spssویراست 23 و نرم افزارamos ویراست 23 ، استفاده شده است.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که میانگین بلوغ کارکنان76/3 و میانگین ویژگی‌های شخصیتی برابر با 09/4 است. که در مقایسه با استانداردهای موجود هر دو فاکتور در وضعیت خوب قرار دارند.  برای بعد ویژگی‌های شخصیتی و ابعاد بلوغ کارمندان مدل‌های تحلیل عاملی تائیدی استخراج شده که شاخص برازش نیکویی مدل‌ برای ویژگی‌های شخصیتی برابر با  921/0 و برای بلوغ ذهنی، بلوغ عاطفی، بلوغ کار و بلوغ اجتماعی به ترتیب برابر با 941/0، 904/0، 989/0، 917/0 گزارش شده است
نتیجه گیری: با توجه به بزرگتر بودن این مقادیر از 9/0 مدل‌های برازش شده مناسب هستند. نتایج حاصل از مدل رگرسیونی نیز نشان داد که به جز متغیر بلوغ ذهنی کارکنان بقیه ابعاد با متغیر ویژگی‌های شخصیتی رابطه معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the personality traits of employees and its relationship with optimal performance

نویسندگان [English]

  • Maryam Oladi 1
  • Hamdollah Manzari Tavakoli 2
  • Saeed Sayadi 3
  • Sanjar Selajgeh 4
  • Ayub Sheikhi 5
1 PhD student in Public Management, Organizational Behavior Orientation, Islamic Azad University, Kerman Branch, Iran.
2 Assistant Professor, Psychology, Islamic Azad University, Kerman Branch, Iran
3 Assistant Professor, Public Administration, Islamic Azad University, Kerman Branch, Iran.
4 Assistant Professor, Public Administration, Islamic Azad University, Kerman Branch, Iran.
5 Assistant Professor, Statistics, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Among the factors that increase organizational performance is the personality of individuals. Compatibility and coordination between the type of personality and the type of environment makes it more compatible with jobs and professions, which in turn leads to positive organizational performance. Therefore, the purpose of this study is to investigate and explain employee maturity based on employee personality traits.
method:. The statistical population includes 7394 employees of Khorasan Razavi province. The sample size was calculated to be 406 people. Organizational maturity questionnaire and personality traits questionnaire were used to evaluate the findings. To analyze the data, the spss software of version 23 and the amos software of version 23 have been used.
Results: The results show that the average maturity of employees is 3.76 and the average personality traits are 4.9. Both factors are in good shape compared to existing standards. For the dimension of personality traits and dimensions of maturity of employees, confirmatory factor analysis models have been extracted. 0, 989/0, 917/0 reported
Conclusion: Due to the fact that these values ​​are larger than 0.9, the fitted models are suitable. The results of the regression model also showed that except for the variable of mental maturity of employees, other dimensions have a significant relationship with the variable of personality traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employee maturity
  • personality traits
  • optimal performance